Som fastighetsägare ansvarar du för att avfallet i ditt sopkärl är rätt sorterat. Genom att sortera och återvinna avfallet sparar vi på energi och viktiga råvaror, samt minskar utsläpp av föroreningar och farliga ämnen. Ju mer som sorteras, desto mer kan vi tillsammans spara på jordens resurser. När inte avfallet sorteras korrekt påverkar det vår möjlighet att återvinna och våra kostnader för omhändertagandet blir högre. Därför inför vi en felsorteringsavgift. 

Felsorteringsavgift tas ut när det vid upprepade tillfällen ligger felaktigt avfall i sopkärlet, eller matavfall inte sorterats ut (och det inte finns en godkänd dispens för kompostering av matavfall). Avgiften tas ut för varje behållare och varje tillfälle som avfallet är felsorterat och läggs på fakturan för sophämtning.  

Vid upprepad felsortering kan vi även byta ut abonnemanget till ett osorterat abonnemang. Detta innebär att tvåfackskärlet byts ut till ett enfackskärl med blandad mat- och restavfall. Kostnaden för osorterade abonnemang är högre. Abonnemangen kan ändras tillbaka efter tidigast sex månader.  

Se aktuella avgifter här eller avfallstaxan i dokumentet nedan. 

file pdf icon Avfallstaxa för Aneby kommun 2024 (felsorteringsavgiften finns på sida 16). 

Är du osäker på hur avfallet ska sorteras? 

Är du osäker på hur du ska sortera kan du kolla in vår sorteringsguide eller söka efter ett specifikt avfall på www.sopor.nu. Du är även välkommen att kontakta vår kundservice om du har några frågor.