Så här hanterar vi dina personuppgifter

 
Vi på Aneby Miljö & Vatten AB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Detta innebär att vi:
 
  • Samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig som kund eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.
  • Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.
  • Vi kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.
  • Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om leverantören har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med dig som kund ska kunna fullgöras.

Var får vi dina uppgifter från?

I samband med att du blir ägare till en fastighet och tillhandahåller ett renhållningsabonnemang, kommunalt VA eller tecknar ett fjärrvärmeavtal med oss får vi dina personuppgifter. I första hand från dig som kund. Personnummer, namn, anläggningsadress och adress dit du vill att fakturan ska gå. Telefonnummer och eventuell e-postadress. Vidare har vi uppgifter om fastighetsbeteckning och koordinater för adressplats och eventuell avloppsanläggning. I vissa fall hämtar vi uppgifter från fastighetsregister. Vi får även din e-postadress om du väljer att få en elektroniska faktura till din bank.
 
Vi sparar dina uppgifter i vårt verksamhetssystem så länge du är kund hos oss. Vissa uppgifter diareförs och bevaras. Detta gör vi för att kunna säkerställa att vi kan utföra de tjänster så som sophämtning och leverans av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten enligt rättslig grund och även kunna ta betalt för tjänsterna.

Du har rätt till

  • Du som kund har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av oss.
  • Du som kund kan även begära rättelse. Kund har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Konsumenten har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du som kund anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Aneby Miljö & Vatten AB
Köpmansgatan 4, 578 32 Aneby
Organisationsnummer: 556621-6680
Tel. 0380-463 70
amaq@aneby.se