Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor

Tillsammans med Konsumentverket har Energiföretagen (f.d Svensk Fjärrvärme) utformat allmänna avtalsvillkor för konsumenter av fjärrvärme. De gäller för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk och där konsumenten äger fjärrvärmecentralen.

Allmänna avtalsvillkor för konsumenter – fjärrvärme

Nytt avtal gäller sedan 2018-10-10.
Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk.  Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

De bestämmelser som rör försäljning på distans och utanför affärslokaler samt ångerrätt – punkt 2.3 och 2.4 – har anpassats till de nya regler som införts i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). De nya reglerna innebär i huvudsak att avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan ingås efter säljsamtalet. Dvs. det som sägs i samtalet är att betrakta som ett anbud från leverantören. Leverantören ska skriftligen bekräfta anbudet till konsumenten och avtal ingås genom att konsumenten skriftligen accepterar anbudet efter telefonsamtalet. Lämnas inte sådan skriftlig accept är avtalet ogiltigt. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa den dag avtalet ingås, under förutsättning att konsumenten fått lagstadgad information om ångerrätten.

I punkt 9.1 i avtalsvillkoren, som rör uppsägning av avtal, har en ändring av enbart redaktionell karaktär gjorts.

Vi vill ha nöjda kunder

Vi vill att du ska vara nöjd med oss. Om vi inte lever upp till dina förväntningar vill vi gärna veta det. Har vi gjort något fel, eller är du missnöjd med hur vi har hanterat ditt ärende? Hör av dig till oss och vår kundservice på 0380-463 70.

Vill du ta ditt ärende vidare för att få rådgivning eller hjälp med att få ett ärende prövat finns det ett externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Konsumentvägledning, Aneby kommun 
Konsumentvägledning för Aneby

Allmänna Reklamationsnämndens hemsida.

Oberoende användarrådgivning
Hos nedanstående kan du som konsument få oberoende användarrådgivning.

Energi- och klimatrådgivare via e-post: energiradgivning@tanas.se

Energimarknadsinspektionen (EI)
Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. De kontrollerar bland annat nätavgifterna och leveranskvaliteten.

Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Energimyndigheten
Konsumenten har rätt till förhandling med leverantören om priset för fjärrvärme eller om kapaciteten hos konsumentens anslutning till fjärrvärmeverksamheten. Om detta inte leder till överenskommelse har konsumenten enligt §9.3 i de allmänna avtalsvillkoren rätt att ansöka om medling hos Energimyndigheten.

Fjärrvärmenämnden (energimyndigheten.se)