Särredovisning och ABVA

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsledningar

ABVA (Allmänna Bestämmelser för brukande av de allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar) är ett dokument som beskriver vilka rättigheter och skyldigheter huvudmannen (Aneby Miljö & Vatten AB) och abonnenten har gentemot varandra.

ABVA- Allmänna bestämmelser 

Information till fastighetsägare om Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 

Särredovisning

Enligt vattentjänstlagen (50 §) skall va-huvudmannen årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning). Särredovisningen skall återspegla hur verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna va-anläggningen.

Särredovisning 2018 VA-verksamhet