Kretsloppsanpassat avlopp

Om du ska bygga nytt hus på landet, gräva nytt avlopp eller har fått krav på Hög skyddsnivå på ditt befintliga avlopp så kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara ett alternativ för dig.

Vad är ett kretsloppsanpassat avlopp?

Ett kretsloppsanpassat avlopp innebär att man separerar toalettvattnet från bad-,disk- och tvättvattnet (BDT-vattnet). Man använder särskilda toaletter, som använder mycket mindre spolvatten än en vanlig vattentoalett (högst cirka en liter per spolning), och samlar upp toalettvattnet i en separat tank. BDT-vattnet behandlas på plats i en traditionell avloppsanläggning, till exempel trekammarbrunn + infiltration.

Vilka är fördelarna?

Det mesta av näringen finns i toalettvattnet, medan de största mängderna av exempelvis tungmetaller och kemikalier finns i BDT-vattnet. Genom att hantera toalettvattnet separat får man en produkt av hög kvalitet som kan användas som gödselmedel i jordbruket.

  • Ren växtnäring med låga halter av kemikalier och tungmetaller
  • Nästan all näring kan återföras till jordbruksmark
  • Minskad övergödning av sjöar och vattendrag
  • Minskad risk för förorening av grundvatten/dricksvattenbrunnar
  • Låga driftskostnader jämfört med kemisk fosforfällning eller fosforfälla

Vad händer med toalettvattnet?

Innehållet i din slutna tank töms av kommunens slamtömningsentreprenör precis som vanligt men istället för att köra innehållet till kommunens reningsverk körs det till en kretsloppsanläggning för toalettvatten. I kretsloppsanläggningen lagras och behandlas toalettvattnet innan det sprids på åkermark. Aneby och Tranås har en gemensam kretsloppsanläggning för toalettvatten som ligger i Kappetorp, söder om Adelöv.

Illustration Uddevalla kommun / VästVatten 

Olika toaletter som använder lite spolvatten

Dubbelspolande (urinsorterande) toaletter, 0,8-1 liter/spolning

I en dubbelspolande toalett finns det två skålar med en skiljevägg emellan. Den främre skålen används för urin och den bakre för avföring och papper. De flesta gångerna toaletten används är det för att kissa och då kan mängden spolvatten vara väldigt liten, eftersom man då lägger toapappret i en papperskorg istället för i toaletten. För att spola ner avföring och papper används mer vatten. I genomsnitt använder man mindre än en liter vatten per spolning.

Vakuumtoaletter, 0,7-1 liter/spolning

Vakuumtoaletten använder inte vatten för att transportera bort urin, avföring och papper. Vatten används bara för att skölja toalettskålen. Istället skapas ett undertryck i ledningen och avfallet sugs från toaletten till den slutna tanken.
Vakuumsystemet kräver lufttäta ledningar, men dessa kan vara av mindre dimension än vanliga avloppsrör. Man behöver heller inte ha fall på ledningarna.

Toaletter med skärande pump, 0,6-1 liter/spolning

Denna typ av toalett har samma fördelar som en vakuumtoalett vad gäller ledningsdimensioner och oberoende av självfall. Skillnaden är att avfallet pumpas till tanken istället för att sugas med undertryck. Pumpen sitter ungefär där vattenlåset sitter på en vanlig toalett.

Läs mer om Kretsloppsanpassat avlopp i broschyren:

file pdf icon Hållbart Kretslopp