Undantag för sophämtning och slamtömning

Här kan du läsa om vilka undantag som finns för sophämtning och slamtömning. Ärenden kring kompostering, eget omhändertagande samt uppehåll från hämtning handläggs av kommunens miljöenhet. Ärenden kring alternativa hämtningsintervall och gemensamt sopkärl handläggs av Amaq.

Kompostering

För kompostering av matavfall krävs anmälan till kommunens miljöenhet.
Se mer på Aneby kommuns hemsida eller kontakta miljöenheten på tel. 0380- 461 00.

Alternativa hämtningsintervall

Permanentboende kan beviljas hämtning av hushållsavfall var fjärde vecka istället för varannan under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att matavfallet komposteras på fastigheten. För att hämtning var fjärde vecka ska beviljas krävs en anmälan om egen kompostering av matavfall har skickats till kommunens miljöenhet och blivit godkänd.

file pdf icon Blankett Förlangt hamtningsintervall

Uppehåll från hämtning

Om en fastighet är obebodd eller inte alls används under en sammanhängande period av sex till tolv månader så kan kunden beställa uppehåll i sophämtning hos Amaq.

Om en fastighet är obebodd eller inte används under en sammanhängande period av mer än tolv månader kan kommunens miljöenhet bevilja uppehåll i sophämtning och slamtömning. För mer information se Aneby kommuns hemsida eller kontakta miljöenheten på tel. 0380- 461 00.

Gemensamt sopkärl

Fastigheter vars tomter gränsar till varandra kan ansöka om att få dela sopkärl eller att anordna en gemensam hämtplats.

file pdf icon Blankett Gemensam behållare