Avfallsplan och föreskrifter

Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning med föreskrifter om hur avfall ska hanteras samt en avfallsplan. Avfallsföreskrifterna och avfallsplanerna beskriver hur avfallet ska hanteras och antas av kommunfullmäktige i Aneby kommun.

Föreskrifter om avfallshantering

Avfallsföreskrifterna kan enkelt kallas för kommunens lag på avfallsområdet. I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om sortering av avfall, hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen och framkomligheten för sopfordonen och mycket annat.

file pdf iconFöreskrifter om avfallshantering

Avfallsplan

Avfallsplanen innehåller en beskrivning av kommunens nuvarande avfallshantering samt de mål och åtgärder som planeras under de kommande åren.

file pdf iconAvfallsplan