Avfallsplan och föreskrifter

Kommunerna ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall. I kommunfullmäktige fattas beslut om varje kommuns egna regler kring detta.

Avfallsplan

I december 2012 antog kommunfullmäktige en ny avfallsplan för Aneby kommun. Avfallsplanen, som gäller t.o.m. 2016, innehåller en beskrivning av kommunens nuvarande avfallshantering samt de mål och åtgärder som planeras under de kommande åren.

Avfallsplan

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifterna kan enkelt kallas för kommunens lag på avfallsområdet. I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om sortering av avfall, hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen och framkomligheten för sopfordonen och mycket annat.

Föreskrifter om avfallshantering för Aneby kommun 
Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2021-12-13, KF § 115.