Pågående projekt – Kommunalt vatten och avlopp / Vireda-Hultrum

Projekt

Kommunalt vatten och avlopp / Vireda – Hultrum

Korta fakta om projektet

Ledningar

  • Överföringsledning mellan Vireda och Hultrum kommer att läggas i den gamla banvallen.
  • Nytt vattenverk kommer troligtvis att byggas i området kring Vireda.
  • Nytt reningsverk kommer att byggas.

Kontakt AMAQ

Projektledare Jan-Erik Lönn, jan-erik.lonn@aneby.se tel. 0380-463 87
VA-chef Jari Carlsson, jari.carlsson@aneby.se tel. 0380-463 84

Notis via e-post

För att få en notis om när denna webbsida uppdateras maila din e-postadress till amaq@aneby.se.

Översiktskarta

Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Hultrum samt översikt på vart banvallen mellan Vireda och Hultrum går. Klicka på bilden för att göra den större.

Aktuellt

2019-08-27

Grävning första etappen

Sandahls entreprenad AB har tilldelats första etappen som omfattar grävning samt förläggning av VA-ledningar i banvallen mellan Vireda och Hultrum.
Etablering sker vid reningsverket i Vireda med materialupplag och personalbodar. Material kommer även förvaras på utvalda platser utmed banvallen.

Grävning påbörjas i Vireda och fortsätter norrut mot Hultrum.
Arbetet beräknas pågå fram till våren 2020.

2019-05-06

Sammanställning – möte 24 april

Presentationer och protokoll från informationsmötet i Vireda 24 april.

Protokoll samrådsmöte – Minnesanteckningar med frågor och svar som ställdes under mötet.

Presentation Amaq

Presentation Tyréns

Översiktsritning Stora och Lilla Hultrum

Verksamhetsområde Vireda – karta

2019-04-01

Informationsmöte – berörda fastighetsägare Vireda och Hultrum

Aneby Miljö & Vatten AB bjuder in dig som berörd fastighetsägare i Vireda och Hultrum till informationsmöte om

  • ledningsarbeten för vatten och avlopp i Hultrum
  • överföringsledningar i banvallen mellan Hultrum och Vireda
  • vattenverk och reningsverk

Förutom representanter från Aneby Miljö & Vatten AB kommer även representanter från konsultfirman Tyréns, som konstruerar ledningsnätet, att finnas på plats.

Varmt välkomna! 

Anmäl dig via formuläret nedan.  Det går även bra att ringa och anmäla sig till vår kundservice mån-fredag på tel 0380-463 70 kl.10-12, 13-15.

MÖJLIGHETEN TILL WEBBANMÄLAN ÄR NU STÄNGD!

 

Var: Matsalen i Vireda skola

När: onsdag 24 april klockan 18.30

Senast dag för anmälan: tisdag 16 april

Kaffe/te & fralla serveras under kvällen

Personlig inbjudan går ut med brev till berörda fastighetsägare i området.

 

2019-02-07

Utstakning av ledningssträcka pågår

Under vecka 6 påbörjar personal från Meteria och Thyréns utstakning av ledningssträckor för VA-ledningar i området. Nästkommande vecka, vecka 7, påbörjas undersökningar med georadar för konstaterande av markförhållande som berg och liknande inför kommande schaktarbete. Arbetet beräknas vara klart till vecka 8.

SMS-avisering

Specifik information till respektive adress/fastighet skickas via sms eller e-post som finns registrerad på berörd adress. Får du inte våra meddelanden kan du registrera ditt mobilnummer och e-postadress här.

2018-10-26

Detaljprojektering pågår

Upphandlingen av VA-konsult är avslutad och det är Thyréns som projekterar arbetet.  De håller just nu på med detaljprojektering av ledningsnätet från Vireda till Lilla Hultrum. Projekteringsarbetet  beräknas vara klart i februari 2019. Under kommande vecka utförs georadarundersökning och fältgeoteknik vilket bland annat innebär att den gamla banvallen tillfälligt kommer vara helt blockerad under veckan (v.44).

När projekteringen är klar och nödvändiga tillstånd finns upphandlas entreprenör för grävningsarbetet så snart som möjligt.

Diskussion med markägare kring ledningsdragning pågår. Informationsträff för berörda fastighetsägare och boende planeras in framöver.

2018-07-05

Upphandling VA-konsult överklagad

Upphandling av VA-konsult har blivit överklagad vilket gör att projekteringsarbetet med byggnation av spillvattennätet och av ett avloppsreningsverk inte kunnat påbörjats. Vi avvaktar beslut från förvaltningsrätten.

I övrigt pågår nu provpumpning av de fyra borrade vattentäkterna.

2018-04-19

Lägesrapport –  Gemensamt vattenverk och reningsverk för Hultrum och Vireda

Klart nu är att vi kommer använda oss av ett gemensamt vattenverk och ett gemensamt reningsverk för Hultrum och Vireda. Sökande efter en ny vattentäkt har dragit ut på tiden då det visat sig svårt att finna tillräcklig mängd vatten. Dock har vi kommit så långt att vi ska starta provpumpning av fyra borrade täkter inom några veckor. Provpumpningen tar cirka ett år.

Parallellt med att söka dricksvatten har vi relativt nyligen beslutat att starta projektering och byggnation av spillvattennätet och av ett avloppsreningsverk. Vi räknar med att komma igång med projekteringen i början på sommaren 2018. Tiden från projekteringsstart tills vi har ett fungerande spillvattennät och reningsverk är drygt ett och ett halvt år.

Delprojektet med dricksvatten får löpa parallellt men är svårare att sätta tider på då vi inte vet hur provpumpningen kommer att gå. Oavsett resultat från provpumpningen kommer grävningsarbetet med att lägga ledningar till både dricksvatten och spill göras vid ett och samma tillfälle.

Ersättning för befintlig avloppsanläggning

De fastigheter som har godkända och maximalt tio år gamla enskilda anläggningar kommer att få ersättning förutsatt att man kan visa kvitto eller på annat sätt styrka kostnaden. För en helt ny anläggning är ersättningen 100% för att sedan falla linjärt ner till 0% för tio år gamla anläggningar.

2017-02-14

Utskick till fastighetsägare i verksamhetsområdet i Lilla och Stora Hultrum

Amaq skickar ut information till fastighetsägare inom verksamhetsområdet i Lilla och Stora Hultrum. Texten nedan är ett utdrag ur
Informationsbrevet till fastighetsägare

Hösten 2011 beslutade kommunfullmäktige i Aneby kommun att man skulle göra verksamhetsområde för vatten och avlopp i Lilla och Stora Hultrum. Bedömning var att kommunalt vatten och avlopp var långsiktigt samhällsekonomiskt mest lönsamt och miljöriktigt i området.

Fastigheterna i verksamhetsområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Därför har Amaq under hösten undersökt de tekniska förutsättningarna för att koppla ihop det befintliga VA-systemet i Vireda med det som ska byggas i Hultrum. Det kommer att byggas en överföringsledning mellan Lilla och Stora Hultrum och Vireda, liknande den som just nu byggs mellan Aneby och Ralingsås. Beslutet om att bygga en överföringsledning mellan Vireda och Hultrum togs av Amaqs styrelse våren 2015.

Letar vatten i Vireda

Just nu letar vi efter en lämplig vattentäkt i området kring Vireda. Råvattenbrunnen vid det befintliga vattenverket i Vireda klarar sannolikt inte att försörja fler abonnenter med vatten än vad det gör i dag. Under hösten 2016 har vi provborrat i jordlagret på ett tiotal ställen utan tillfredsställande resultat avseende mängd och kvalitet. Nästa steg är att provborra i berget.

Överföringsledning läggs i den gamla banvallen mellan Vireda och Hultrum

Parallellt med att vi letar vatten i området kring Vireda har även provgrävningar och analyser gjorts i den gamla banvallen mellan Hultrum och Vireda. Testerna visar att det skulle vara lämpligt att lägga överföringsledningen i banvallen, vilket är glädjande då det underlättar för kommande arbete.

När kan jag ansluta min fastighet till kommunalt vatten och avlopp?

Eftersom vi i nuläget inte vet vilka förutsättningar vi har att arbeta med avseende vattentäkt/vatteverk kan vi inte ge en tid för när du kommer kunna koppla på din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Efter en period där Amaq tvingats göra omprioriteringar, bland annat för att projektera och starta upp arbetet med överföringsledningen mellan Aneby och Ralingsås, är ambitionen nu att komma igång och projektera för arbetet med kommunalt vatten och avlopp i Hultrum. Till våren anställs även en VA-ingenjör som kommer vara drivande i projektet framöver.