Projekt

Kommunalt vatten och avlopp / Vireda – Hultrum

Korta fakta om projektet

Ledningar

  • Överföringsledning läggs i den gamla banvallen mellan Vireda och Hultrum.
  • Nytt vattenverk i området kring Vireda.
  • Nytt reningsverk.

Kontakt AMAQ

VA-chef Jari Carlsson, jari.carlsson@aneby.se tel. 0380-463 84

Aktuellt

2023-10-04

Sista delen av överföringsledning på gång

Flera fastigheter har kopplats på till dricksvattennätet.

I oktober påbörjar vi av den sista etappen av ledningar mellan Vireda och Hultrum, delen genom Fredshem och Sjödala.

Del av området

 

 

2023-03-15

Tillståndsprövning, bortledning av grundvatten / Vireda

Legalisering av allmän vattentäkt

Under flera år har Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) utrett alternativ till nuvarande vattentäkt i Vireda. Under åren 2018 och 2019 borrades flera nya brunnar, varav två till fyra brunnar visade sig ha kapacitet för långsiktigt vattenuttag.

Befintligt VA-verksamhetsområde omfattar ca ett 50-tal abonnenter, främst permanentboende.

År 2021 – 2022 uppfördes ett nytt vattenverk på kommunal mark (Viredaholm 1:6). I anslutning till detta byggdes en överföringsledning som kopplade in Hultrum på samma vattentäkt och som Vireda. I den planerade verksamheten kommer råvatten pumpas till detta nya vattenverk från 2 till 4 nya bergborrade brunnar, benämnda B1803 och B1901-1903.

Bortledning av grundvatten är, enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), så kallad vattenverksamhet, för vilken det krävs tillstånd. Den planerade tillståndsansökan kommer att omfatta tillstånd enligt 11 kap miljöbalken (1998:808) att för den allmänna vattenförsörjningen bibehålla och leda bort grundvatten från ovan nämnda brunnar.

Uttagsbrunnen B1901 är lokaliserad inom fastigheten Aneby Viredaholm 1:6, som ägs av Aneby kommun. Uttagsbrunnen B1803 ligger inom fastigheten Aneby Boarp 2:2 som ägs av privatperson, servitutsavtal finns. Det är ännu ej fastställt på vilken fastighet som B1902-1903 är lokaliserade, fastighetsbestämning pågår.

Samråd

Som en del i tillståndsprocessen kommer samråd att hållas med enskilda som bedöms som särskilt berörda. Syftet med samrådet är att informera om Amaqs planer för verksamheten samt ge tillfälle att lämna synpunkter.

Skriftlig inbjudan skickas bland annat till alla kända fastighetsägare inom det potentiella influensområdet för vattentäkten (det område där grundvattennivåerna kan komma att förändras i och med den nya täkten) samt inom ett större område (samrådskrets). Områdena framgår av samrådsunderlaget.

Kontakt

VA-ingenjör Jan-Erik Lönn, jan-erik.lonn@aneby.se, telefon 0380-463 87

Relaterade dokument

Samrådsunderlag finns att hämta som utskrivet exemplar måndag-fredag kl 10-12 och kl 13-15 hos Amaq (Köpmansgatan 4, Aneby). Samrådsunderlag kan även erhållas per post efter kontakt med kundservice tel. 0380-463 70.

Minnesanteckning Samrådsmöte Vireda, inkl. bilaga, 2023-02-16, pdf

Yttrande

Synpunkter och relevant information kan lämnas skriftligt till Amaq, senast den 8 maj 2023.

Märk yttranden ”Samrådsyttrande Vireda”.

Aneby Miljö & Vatten AB
Köpmansgatan 4
578 32 ANEBY
amaq@aneby.se

2022-10-04

Vattenverk och tryckstegringsstation färdigbyggt

Det nya vattenverket är färdigbyggt. Under sommaren slog åskan ned i vattenverket vilket ledde till att några komponenter slogs ut. Nya komponenter beställdes men på grund av rådande världsläge har leveranstiderna varit ovanligt långa. Nu är majoriteten av komponenterna levererade och installerade.

Tryckstegringsstationen i Lilla Hultrum är färdigbyggd men även här inväntas komponenter med lång leveranstid. Vi har beställt fiber som behövs till övervakning och dosering i tryckstegringsstationen.

Återigen beklagar vi för förseningen av dricksvattenleveransen. Vi kan fortsatt inte säga något om när vattnet kan släppas på men vi jobbar för att det ska bli så snart som möjligt.

 

2021-12-01

Vattenverket provkörs och tryckstegringsstation byggs

Bygget av det nya vattenverket är i stort sett färdigt och verket har provkörts i cirka två månader. Analysutrustning har installerats. Utgående vatten passerar genom olika filter och UV-ljus som renar vattnet. I Lilla Hultrum bygger vi en tryckstegringsstation med eventuell klorering, vilket är åtgärder som görs för att säkra vattenkvaliteten.

Vi kan i dagsläget inte säga något om när vattnet kommer att kunna släppas på men vi gör allt vi kan för att det ska bli så snart som möjligt.

 

2021-07-09

Uppdatering angående dricksvattenleveransen

Bygget av det nya vattenverket i Vireda närmar sig slutskedet. Tyvärr har det uppstått en del förseningar, vilket gör att vattenverket istället beräknas bli klart för driftsättning under hösten.

Vi beklagar återigen för förseningen av dricksvattenleveransen och hoppas kunna släppa på det så snart som möjligt.

 

2021-05-26

Utsläppspunkten flyttad

Nu är utsläppspunkten i Vireda flyttad. Flytten genomfördes vecka 19.

Det återstår nu arbete med installationsprocessen vid reningsverket.

 

2021-04-23

Förflyttning av utsläppspunkten försenad

Förflyttningen av utsläppspunkten är försenad, jämfört med vad som tidigare beräknats. Förseningen beror på att grävaren har behövt ta hand om akuta vattenläckor vilket har gjort att grävningen av utsläppspunkten pausats. 

Om allt går som planerat så kommer förflyttningen av utsläppspunkten istället att ske under vecka 19.

 

2021-03-31

Tjälen har släppt – grävningen har påbörjats

Tjälen i marken har släppt, vilket har gjort att grävning för att flytta på utsläppspunkten i Vireda har kunnat påbörjas 29/3.

Som tidigare skrivet så är förflyttningen av utsläppspunkten en åtgärd som har tagits efter att en del fastigheter i närheten av den nuvarande utsläppspunkten har drabbats av dålig doft från avloppsledningen.  Utsläppspunkten kommer att flyttas till Vireda reningsverk där avfuktare och kolfilter installeras.

Arbetet har börjat vid reningsverket och kommer att fortsätta norrut, mot den nuvarande utsläppspunkten. Grävningen beräknas vara färdig inom tre veckor, under förutsättning att allt går som planerat.

 

2021-03-23

Grävning planeras att påbörjas

Grävning för att flytta utsläppspunkten i Vireda planeras att påbörjas under vecka 13.

Grävningen kommer att utföras av Peab anläggning i Tranås.

 

2021-03-17

Grävning för att flytta utsläppspunkten i Vireda

I Vireda kommer utsläppspunkten från den nya tryckavloppsledningen att flyttas. Detta är en åtgärd som tagits eftersom en del fastigheter i närheten av den nuvarande utsläppspunkt har drabbats av dålig doft från avloppsledningen.

Grävning för att flytta utsläppspunkten har beställts av Peab anläggning i Tranås och kommer att utföras när tjälen i marken har släppt. Utsläppspunkten kommer att flyttas till Vireda reningsverk där avfuktare och kolfilter installeras.

 

2021-03-02

Försening i dricksvattenleverensen

Dricksvattnet i Hultrum kommer tyvärr inte att kunna släppas på förrän till sommar.

För att kunna säkerställa vattenkvalitén krävs en större omsättning av vattnet, vilket det nuvarande vattenverket inte har kapacitet för. Det nya vattenverket som byggs i Vireda har större kapacitet och kommer att klara av en större omsättning på vattnet.

På grund av detta så kommer dricksvattnet inte att kopplas på förrän det nya vattenverket är driftsatt. Vattenverket beräknas vara klart för driftsättning i månadsskiftet mellan juni och juli, 2021.

Vi beklagar för förseningen och kommer att släppa på vattnet så snart som det är möjligt.

 

Inkörningsproblem i Vireda

I Vireda har vi inkörningsproblem med den nya tryckavloppsledningen från Hultrum. Långa uppehållstider i avloppsledningen har orsakat svavelvätebildning, vilket skapar en dålig doft som drabbat en del fastigheter i närheten av utsläppspunkten. Flera tillfälliga åtgärder har vidtagits, som att vädra, släppa på renvatten i ledningen samt dosering av syrehöjande kemikalier. En tillfällig evakueringsfläkt har placerats i släppbrunnen som ventilerar bort lukten från fastigheterna. Vi kommer flytta utsläppspunkten till reningsverket och ventilera ledningen genom kolfilter

Vi ser självklart mycket allvarligt på det som har hänt och jobbar för att åtgärda problemet på bästa möjliga sätt.

 

Kontakt

Vid frågor, kontakta projektledare Jan-Erik Lönn, jan-erik.lonn@aneby.se, tel. 0380-463 87.

 

2020-12-18

Lägesrapport

 

Åtta fastighetsägare är nu påkopplade på avloppsnätet. Ytterligare åtta fastighetsägare har fått pumpstationer levererade och väntar på att bli påkopplade på avloppsnätet. Utav dessa är det även några som ska koppla på vatten.

Kontinuerliga prover tas för att mäta vattenkvaliteten. Det pågår även spolning av system för att förbättra vattenkvaliteten.

Vattnet kommer att släppas på så snart som det är möjligt.

I Vireda är det nya reningsverket redo för slutbesiktning. Ett nytt vattenverk håller på att byggas och beräknas vara färdigt sommaren 2021.

 

Kontakt:

Projektledare Jan-Erik Lönn, jan-erik.lonn@aneby.se, tel. 0380-463 87.

VA-chef Jari Carlsson, jari.carlsson@aneby.se, tel. 0380-463 84.

 

2020-10-01

Lägesrapport för projektet

 

Vatten- och avloppsnätet i Lilla- och Stora Hultrum är nu till största delen färdigt. Pumpstationen i Lilla Hultrum som pumpar avloppsvatten till Vireda är igång sedan tre veckor tillbaka.

Nio fastighetsägare med början från öster har fått klartecken att koppla på vatten- och avloppsnätet. När dessa är klara och provkörda kommer övriga att erbjudas påkoppling efterhand. Förrättning om ledningsrätt med Lantmäteriet inom Fredshem/Sjödala återstår innan ledningsnätet kan göras färdigt och samtliga fastighetsägare kan erbjudas påkoppling.

Det nya reningsverket i Vireda håller på att provköras, projektet beräknas vara klart under 2020. Under hösten 2020 påbörjas även arbetet med det nya vattenverket i Vireda vilket beräknas vara klart under 2021.

 

Vid frågor, kontakta projektledare Jan-Erik Lönn, jan-erik.lonn@aneby.se, tel. 0380-463 87.

 

2020-04-09

Spräningsarbete för VA-ledningar i Stora Hultrum

 


Sprängningsarbete för VA-ledningar inom markerat område på Stora Hultrum kommer att påbörjas 2020-04-14. Företaget BGK kommer att kontakta fastighetsägare som bedöms ligga innanför säkerhetszonen för besiktning innan sprängning.

Vid frågor kontakta Jan-Erik Lönn på Amaq 0380-46387 eller arbetsledare Anton Ydrestrand på TAS (Tranås Anläggningsservice) 0704-509100.

 

2020-03-20

Väg avstängd i Stora Hultrum

Tisdag 24/3 kommer vägen mot Stora Hultrum att vara avstängd för ledningsarbeten. Sträckan som berörs är ca 50 meter. Vägen beräknas vara farbar igen fredag 27/3.

Se kartbild

Vid frågor kontakta:
Sandahls Entreprenad AB
Sten Ramberg
0370-516077, 0733-736077
sten.ramberg@sandahlsbolagen.se

 

Övriga frågor:
Amaq
Jan-Erik Lönn
0380-46387
jan-erik.lonn@aneby.se

 

2020-02-25

Information om vatten- och avlopp till verksamhetsområdet Lilla och Stora Hultrum, Aneby kommun.


Information kring steg för steg anslutning av kommunalt VA

 

2020-01-30

Grävning andra etappen

Tranås Anläggnings Service AB (TAS) har tilldelats andra etappen som omfattar grävning och förläggning av VA-ledningar inom Lilla- och Stora Hultrum.
Etablering sker på planen vid Örbacka med materialupplag och personalbodar.
Material kommer även förvaras på utvalda platser längst arbetsområdet.
Grävning för huvudledningar påbörjas från banvallen, förbi Holma och vidare väster ut mot Lilla Hultrum under vecka 06.
En del ledningssträckor blir i vägar som då tidvis behöver stängas av.

Efterhand kontaktar Amaq respektive fastighetsägare för att bestämma anslutningspunkt, placering av pumpbrunn samt anläggningsavgift.

Karta start etapp 2

Vid frågor om grävning kontakta

Tranås Anläggnings Service AB
Anton Ydrestrand
0704-509100
Anton.ydrestrand@tasab.se

Övriga frågor

Amaq
Jan-Erik Lönn
0380-46387
jan-erik.lonn@aneby.se

 

2019-12-02

Väg avstängd i Lilla Hultrum

I slutet av vecka 49 och hela vecka 50 kommer markerad väg att vara avstängd för ledningsarbeten.
För att komma till Holma får man åka vägen från väster.

Vid frågor kontakta:
Sandahls Entreprenad AB
Sten Ramberg
0370-516077, 0733-736077
sten.ramberg@sandahlsbolagen.se

 

2019-08-27

Grävning första etappen

Sandahls entreprenad AB har tilldelats första etappen som omfattar grävning samt förläggning av VA-ledningar i banvallen mellan Vireda och Hultrum.
Etablering sker vid reningsverket i Vireda med materialupplag och personalbodar. Material kommer även förvaras på utvalda platser utmed banvallen.

Grävning påbörjas i Vireda och fortsätter norrut mot Hultrum.
Arbetet beräknas pågå fram till våren 2020.

 

2019-05-06

Sammanställning – möte 24 april

Presentationer och protokoll från informationsmötet i Vireda 24 april.

Protokoll samrådsmöte – Minnesanteckningar med frågor och svar som ställdes under mötet.

Presentation Amaq (powerpoint-presentation)

Presentation Tyréns (powerpoint-presentation)

Översiktsritning Stora och Lilla Hultrum

Karta verksamhetsområde Vireda

 

2019-04-01

Informationsmöte – berörda fastighetsägare Vireda och Hultrum

Aneby Miljö & Vatten AB bjuder in dig som berörd fastighetsägare i Vireda och Hultrum till informationsmöte om

  • ledningsarbeten för vatten och avlopp i Hultrum
  • överföringsledningar i banvallen mellan Hultrum och Vireda
  • vattenverk och reningsverk

Förutom representanter från Aneby Miljö & Vatten AB kommer även representanter från konsultfirman Tyréns, som konstruerar ledningsnätet, att finnas på plats.

Varmt välkomna! 

Anmäl dig via formuläret nedan.  Det går även bra att ringa och anmäla sig till vår kundservice mån-fredag på tel 0380-463 70 kl.10-12, 13-15.

MÖJLIGHETEN TILL WEBBANMÄLAN ÄR NU STÄNGD!

 

Var: Matsalen i Vireda skola

När: onsdag 24 april klockan 18.30

Senast dag för anmälan: tisdag 16 april

Kaffe/te & fralla serveras under kvällen

Personlig inbjudan går ut med brev till berörda fastighetsägare i området.

 

 

2019-02-07

Utstakning av ledningssträcka pågår

Under vecka 6 påbörjar personal från Meteria och Thyréns utstakning av ledningssträckor för VA-ledningar i området. Nästkommande vecka, vecka 7, påbörjas undersökningar med georadar för konstaterande av markförhållande som berg och liknande inför kommande schaktarbete. Arbetet beräknas vara klart till vecka 8.

SMS-avisering

Specifik information till respektive adress/fastighet skickas via sms eller e-post som finns registrerad på berörd adress. Får du inte våra meddelanden kan du registrera ditt mobilnummer och e-postadress.

 

2018-10-26

Detaljprojektering pågår

Upphandlingen av VA-konsult är avslutad och det är Thyréns som projekterar arbetet.  De håller just nu på med detaljprojektering av ledningsnätet från Vireda till Lilla Hultrum. Projekteringsarbetet  beräknas vara klart i februari 2019. Under kommande vecka utförs georadarundersökning och fältgeoteknik vilket bland annat innebär att den gamla banvallen tillfälligt kommer vara helt blockerad under veckan (v.44).

När projekteringen är klar och nödvändiga tillstånd finns upphandlas entreprenör för grävningsarbetet så snart som möjligt.

Diskussion med markägare kring ledningsdragning pågår. Informationsträff för berörda fastighetsägare och boende planeras in framöver.

 

2018-07-05

Upphandling VA-konsult överklagad

Upphandling av VA-konsult har blivit överklagad vilket gör att projekteringsarbetet med byggnation av spillvattennätet och av ett avloppsreningsverk inte kunnat påbörjats. Vi avvaktar beslut från förvaltningsrätten.

I övrigt pågår nu provpumpning av de fyra borrade vattentäkterna.

 

2018-04-19

Lägesrapport –  Gemensamt vattenverk och reningsverk för Hultrum och Vireda

Klart nu är att vi kommer använda oss av ett gemensamt vattenverk och ett gemensamt reningsverk för Hultrum och Vireda. Sökande efter en ny vattentäkt har dragit ut på tiden då det visat sig svårt att finna tillräcklig mängd vatten. Dock har vi kommit så långt att vi ska starta provpumpning av fyra borrade täkter inom några veckor. Provpumpningen tar cirka ett år.

Parallellt med att söka dricksvatten har vi relativt nyligen beslutat att starta projektering och byggnation av spillvattennätet och av ett avloppsreningsverk. Vi räknar med att komma igång med projekteringen i början på sommaren 2018. Tiden från projekteringsstart tills vi har ett fungerande spillvattennät och reningsverk är drygt ett och ett halvt år.

Delprojektet med dricksvatten får löpa parallellt men är svårare att sätta tider på då vi inte vet hur provpumpningen kommer att gå. Oavsett resultat från provpumpningen kommer grävningsarbetet med att lägga ledningar till både dricksvatten och spill göras vid ett och samma tillfälle.

Ersättning för befintlig avloppsanläggning

De fastigheter som har godkända och maximalt tio år gamla enskilda anläggningar kommer att få ersättning förutsatt att man kan visa kvitto eller på annat sätt styrka kostnaden. För en helt ny anläggning är ersättningen 100% för att sedan falla linjärt ner till 0% för tio år gamla anläggningar.

 

2017-02-14

Utskick till fastighetsägare i verksamhetsområdet i Lilla och Stora Hultrum

Amaq skickar ut information till fastighetsägare inom verksamhetsområdet i Lilla och Stora Hultrum. Texten nedan är ett utdrag ur
Informationsbrevet till fastighetsägare

Hösten 2011 beslutade kommunfullmäktige i Aneby kommun att man skulle göra verksamhetsområde för vatten och avlopp i Lilla och Stora Hultrum. Bedömning var att kommunalt vatten och avlopp var långsiktigt samhällsekonomiskt mest lönsamt och miljöriktigt i området.

Fastigheterna i verksamhetsområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Därför har Amaq under hösten undersökt de tekniska förutsättningarna för att koppla ihop det befintliga VA-systemet i Vireda med det som ska byggas i Hultrum. Det kommer att byggas en överföringsledning mellan Lilla och Stora Hultrum och Vireda, liknande den som just nu byggs mellan Aneby och Ralingsås. Beslutet om att bygga en överföringsledning mellan Vireda och Hultrum togs av Amaqs styrelse våren 2015.

Letar vatten i Vireda

Just nu letar vi efter en lämplig vattentäkt i området kring Vireda. Råvattenbrunnen vid det befintliga vattenverket i Vireda klarar sannolikt inte att försörja fler abonnenter med vatten än vad det gör i dag. Under hösten 2016 har vi provborrat i jordlagret på ett tiotal ställen utan tillfredsställande resultat avseende mängd och kvalitet. Nästa steg är att provborra i berget.

Överföringsledning läggs i den gamla banvallen mellan Vireda och Hultrum

Parallellt med att vi letar vatten i området kring Vireda har även provgrävningar och analyser gjorts i den gamla banvallen mellan Hultrum och Vireda. Testerna visar att det skulle vara lämpligt att lägga överföringsledningen i banvallen, vilket är glädjande då det underlättar för kommande arbete.

När kan jag ansluta min fastighet till kommunalt vatten och avlopp?

Eftersom vi i nuläget inte vet vilka förutsättningar vi har att arbeta med avseende vattentäkt/vatteverk kan vi inte ge en tid för när du kommer kunna koppla på din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Efter en period där Amaq tvingats göra omprioriteringar, bland annat för att projektera och starta upp arbetet med överföringsledningen mellan Aneby och Ralingsås, är ambitionen nu att komma igång och projektera för arbetet med kommunalt vatten och avlopp i Hultrum. Till våren anställs även en VA-ingenjör som kommer vara drivande i projektet framöver.