Avgifter vatten & avlopp

Här kan du läsa om hur vatten- och avloppstaxan (VA-taxa) är uppbyggd samt aktuella avgifter: 

file pdf icon Vatten- och avloppstaxa 2023

Avgift per fastighet och år
Vatten
Spill
Kostnad totalt
Grundavgift 1 411,20 kr 2 302,50 kr 3 713,70 kr
Bostadsenhetsavgift per enhet 563,13 kr 918,78 kr 1 481,91 kr
Rörlig avgift per levererat 100 kbm 15,97 kr 26,06 kr 42,03 kr
Dagvatten fastighet per kvm  tomtyta     0,70 kr
Dagvatten gata per kvm  tomtyta     0,08 kr

Kostnader är inklusive moms.

 
Avgift per fastighet och år
Grundavgift vatten 1 411,20 kr
Grundavgift spill 2 302,50 kr
Bostadsenhetsavgift vatten 563,13 kr
Bostadsenhetsavgift spill 918,78 kr
Rörlig avgift per levererat 100 kbm vatten 15,97 kr
Rörlig avgift per levererat 100 kbm spill 26,06 kr
Dagvatten fastighet per kvm  tomtyta 0,70 kr
Dagvatten gata per kvm  tomtyta 0,08 kr

Kostnader är inklusive moms.

Exempel avgifter för villor

Villa med kommunalt vatten, avlopp och dagvatten, med 1 000 kvm tomt och förbrukning på 150 kbm:

Grundavgift
Bostadsenhetsavgift
Dagvattenavgift
Rörlig avgift
Totalt per år
3 713,70 kr 1*1 481,91=1 481,91 1000*0,78 = 780 kr 150*42,03 = 6 304,50 kr 12 280,11 kr

Villa med gäststuga (med kök och indraget vatten), kommunalt vatten, avlopp och dagvatten, med 1 000 kvm tomt och förbrukning på 150 kbm:

Grundavgift
Bostadsenhetsavgift
Dagvattenavgift
Rörlig avgift
Totalt per år
3 713,70 kr 2*1 481,91=2 963,82 1000*0,78 = 780 kr 150*42,03 = 6 304,50 kr 13 762,02 kr

Villa med kommunalt vatten och avlopp utan dagvatten, med förbrukning på 150 kbm:

Grundavgift
Bostadsenhetsavgift
Rörlig avgift
Totalt per år
3 713,70 kr 1*1 481,91=1 481,91 150*42,03 = 6 304,50 kr 11 500,11 kr

Exempel avgifter för villor

Villa med kommunalt vatten, avlopp och dagvatten, med 1 000 kvm tomt och förbrukning på 150 kbm:

Grundavgift: 3 713,70 kr
Bostadsenhetsavgift: 1*1 481,91 = 1 481,91
Dagvattenavgift: 1 000*0,78 = 780 kr
Rörlig avgift: 150*42,03 = 6 304,50 kr
Totalt per år: 12 280,11 kr

Villa med gäststuga (med kök och indraget vatten), kommunalt vatten, avlopp och dagvatten, med 1 000 kvm tomt och förbrukning på 150 kbm:

Grundavgift: 3 713,70 kr
Bostadsenhetsavgift: 2*1 481,91=2 963,82
Dagvattenavgift: 1 000*0,78 = 780 kr
Rörlig avgift: 150*42,03 = 6 304,50 kr
Totalt per år: 13 762,02 kr

Villa med kommunalt vatten och avlopp utan dagvatten, med förbrukning på 150 kbm:

Grundavgift: 3 713,70 kr
Bostadsenhetsavgift: 1*1 481,91=1 481,91
Rörlig avgift: 150*42,03 = 6 304,50 kr
Totalt per år:  11 500,11 kr

Ny brukningstaxa från 2023

Från och med 1 januari 2023 gäller ny taxekonstruktion för vatten- och avlopp (VA-taxa) i Aneby kommun enligt beslut i kommunfullmäktige 20 juni 2022. Den nya taxekonstruktionen följer nationell branschstandard och avser att skapa en mer rättvis fördelning av kostnaderna för kommunens vattentjänster.

Två viktiga förändringar i den nya taxan:

  • Kostnader för dagvatten tydliggörs. Avgiften betalas av alla inom ett verksamhetsområde för dagvatten. Avgiften baseras på storleken på tomten. I den tidigare taxan var dagvatten en del av den fasta avgift som alla abonnenter betalade.
  • Avgift för bostadsenheter ersätter avgiften för våningsyta för villor och flerfamiljshus. Det innebär att avgiften baseras på antalet lägenheter som nyttjar vatten- och avloppsnätet. En villa räknas normalt som en lägenhet. För byggnader som inte är bostäder (till exempel verksamheter) baseras avgiften fortsatt på våningsytan. För en fastighet som inte har någon tydlig byggnad (till exempel biltvätt eller kyrkogård) baseras avgiften på tomtytan.
Hur påverkas jag av den nya brukningstaxan?

Den nya taxekonstruktionen innebär inte någon generell taxehöjning, utan en omfördelning av avgifter för att skapa en mer rättvis fördelning av kostnaderna för kommunens vattentjänster.

De fastigheter som kan få en minskad taxa är de som inte ligger inom ett verksamhetsområde för kommunal dagvattenhantering, samt villor med stora byggnader (som i den tidigare taxan betalat för våningsyta över 300 kvm). Avvikelser kan förekomma.

De fastigheter som kan få en ökad taxa är de som ligger inom ett verksamhetsområde för kommunal dagvattenhantering, samt villor med små byggnader (som i den tidigare taxan betalat för våningsyta under 100 kvm). Avvikelser kan förekomma.

Vatten- och avloppstaxans delar

Vatten- och avloppstaxan består av fyra delar:

  • Grundavgift
  • Bostadsenhetsavgift
  • Dagvattenavgift
  • Rörlig avgift

Grundavgift

Grundavgift är en årlig, fast avgift som är uppdelad i vatten och avlopp. Fastighetsägare betalar för det som finns indraget till fastigheten.

Bostadsenhetsavgift

Bostadsenhetsavgift är en årlig, fast avgift som baseras på antalet bostadsenheter som finns på fastigheten. En bostadsenhet är en enhet som innehåller toalett och köksutrymme/pentry/kokvrå. En villa eller ett fritidshus är oftast en bostadsenhet medan flerbostadshus består av flera bostadsenheter, en per bostad. En villa med en gäststuga med kök och indraget vatten räknas i regel som två bostadsenheter.

Bostadsenhetsavgiften är uppdelad i vatten och avlopp och fastighetsägare betalar för det som finns indraget till fastigheten.

För byggnader som inte är bostäder, till exempel lokaler för butiker, kontor, industri och restauranger, baseras avgiften i stället på byggnadens storlek där varje påbörjade 150 kvm bruttoarea motsvarar en bostadsenhet.

Vad är en bostadsenhet?

Definitionen på en bostadsenhet är att enheten är fristående, det vill säga att det går att stänga om sig, och att den innehåller toalett och köksutrymme/pentry/kokvrå. En bostadsenhet är till exempel villa, attefallshus, gäststuga eller lägenhet.

Enbostadshus

En villa innehåller normalt en bostadsenhet, vilket innebär att en bostadsenhetsavgift ska betalas.

Flerbostadshus

För flerbostadshus råder avgiftsplikt för varje bostadslägenhet som ingår i fastigheten.

Fritidshus

Ett fritidshus innehåller normalt en bostadsenhet. En bostadsenhetsavgift ska betalas för varje bostadsenhet oavsett om det är ett permanentboende eller inte.

Gästhus

En villa eller ett fritidshus med en gäststuga med kök och indraget vatten räknas som två bostadsenheter.

Fastigheter som inte är bostäder

För fastigheter som inte är bostäder, till exempel lokaler för butiker, kontor, industri och restauranger, baseras avgiften i stället på byggnadens storlek där varje påbörjade 150 kvm bruttoarea motsvarar en bostadsenhet.

Blandfastigheter

För fastigheter som innehåller både bostad och verksamhetslokal består bostadsenhetsavgiften av antalet bostadsenheter och summerad yta för verksamhetslokaler. Biytor som är knutna till bostaden är inte avgiftsgrundande för beräkning av våningsytor för verksamhetslokalerna.

Övriga fastigheter

Fastighet där det bedrivs annan verksamhet så som energiproduktion, kyrkogård och biltvätt, baseras avgiften i stället på tomtens storlek där varje påbörjade 150 kvm bruttoarea motsvarar en bostadsenhet.

Dagvattenavgift

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner från ytor som ditt tak, uppfart, parkering eller gata. Dagvattenavgift är en avgift för de fastigheter som nyttjar det kommunala dagvattennätet

Avgiften är uppdelad i Dagvatten fastighetDagvatten gata och Dagvattenavgift allmän platsmark.

Dagvatten fastighet

Dagvatten fastighet betalas av alla inom ett verksamhetsområde med dagvattenhantering. Avgiften täcker kostnaden för omhändertagande av det vatten som uppstår innanför fastighetsgränsen och förs bort antingen genom stuprör påkopplade på den allmänna anläggningen eller genom att vattnet rinner från fastigheten ut på en gata som har en allmän anläggning för omhändertagande av dagvatten.

Dagvatten gata

Dagvatten gata betalas av alla inom ett verksamhetsområde med dagvattenhantering. Avgiften täcker kostnaden för omhändertagande av det vatten som faller på de gator som fastighetsägaren behöver för att komma fram till sin tomt och som omhändertas genom en allmän anläggning i gatan, exempelvis en rännstensbrunn eller ett dike.

Dagvattenavgift allmän platsmark

Dagvattenavgift allmän platsmark är en fast avgift som Aneby kommun och Trafikverket betalar för större vägar och allmänna platser.

Rörlig avgift

En rörlig avgift tas ut för varje kubikmeter levererat vatten.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Amaqs vatten- och avloppsverksamhet är avgiftsfinansierad, vilket innebär att verksamheten inte finansieras av några skattemedel och inte är vinstdrivande. Vatten- och avloppstaxan ska täcka drift- och underhåll av både vatten- och reningsverk. Nivån på avgifterna regleras i vatten- och avloppstaxan för att täcka aktuella kostnader.