Välj en sida

Checklista inför slamtömning av avloppsanläggning

Har du gjort det du kan för att säkerställa att chauffören får en bra arbetsmiljö och kan tömma din avloppsanläggning?

Farbar väg

För att slambilen ska komma fram behöver tillfartsvägen fram till avloppsanläggningen vara minst 3 meter bred och vara röjd från grenar,buskar och andra hinder till en höjd och bredd på minst 3,5 meter.

Kontrollera om du har gjort vad du har kunnat:

 • Ta bort nedhängande grenar och beskär buskar som inkräktar på vägen.
 • Vägen är grusad eller asfalterad och håller för en fullastad slambil på 26 ton.
 • Vid slamtömning vintertid ska vägen vara plogad och sandad.
 • Det finns möjlighet för slambilen att vända på ett enkelt sätt.

Uppställningsplats

Slambilen får inte skapa fara i trafiken när den står uppställd för slamsugning och chauffören ska inte riskera att bli påkörd. Fordonets uppställningsplats får heller inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva.

Kontrollera om du har gjort vad du har kunnat:

 • Det finns en plats där slambilen kan stanna på ett säkert sätt och där avståndet till avloppsanläggningen är så kort som möjligt.

Kort slanglängd

Slangdragning vid slamtömning är tungt, särskilt vid långa sträckor och i snårig eller lutande terräng. Enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer bör slanglängden inte vara längre än 10 meter. Om avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen är längre än 20 meter tar vi ut en extra avgift för slangdragning.

Kontrollera om du har gjort vad du har kunnat:

 • Om avståndet är längre än 10 meter, undersök möjligheten att minska avståndet.

Kanske kan du t.ex. flytta på en grindstolpe, såga ner ett träd eller grusa upp en väg så att slambilen kan komma närmare avloppsanläggningen? Ett alternativ är att du ordnar en lös eller nergrävd slang/sugledning från din slambrunn fram till slambilens uppställningsplats som kopplas på vid tömning.

Röj vid din brunn

Runt brunnen ska det finnas utrymme att arbeta i full ståhöjd. Buskar och planteringar runt brunnen försvårar tömningen och blir lätt nedtrampade och förstörda. Och brännässlor och taggiga buskar blir ett förargligt arbetsmiljöproblem.

Kontrollera om du har gjort vad du har kunnat:

 • Chauffören kan arbeta i full ståhöjd minst 1 meter runt hela brunnen så att alla brunnens kammare kan tömmas.
 • Vägen där slangen ska dras mellan slambilen och avloppsanläggningen är fri från hinder som t.ex. buskar, kvistar, sly, staket, murar, planteringar, fordon mm.

Synlig märkning

Kontrollera om du har gjort vad du har kunnat:

 • Avloppsanläggningen är markerad med en cirka 1 meter hög käpp försedd med vimpel så att den syns på håll. Ligger anläggningen dold bakom t.ex. ett hus, markera gärna gångvägen med en snitsel.

Brunnslock

Brunnslocket får inte vara övertäckt eller fastfruset.

Fortfarande finns många anläggningar i kommunen där arbetet med att tömma brunnarna innebär tunga lyft eftersom ett brunnslock av betong kan väga runt 100 kg. Dessa lock innebär stora risker för belastnings- och klämskador för chaufförerna av slambilarna. För att klara arbetsmiljökraven får locket ha en maxvikt på 35 kg om det kan skjutas åt sidan utan att lyftas. Ett riktmärke kan vara att lock som är 60 cm i diameter eller mindre oftast klarar denna viktgräns. Behöver locket lyftas ska det inte väga mer än 15 kg och bör då av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket.

Behöver du byta ut ditt brunnslock?

Nya betonglock med handtag eller ett löst handtag som monteras på ditt gamla lock, kan köpas hos en cementvaruhandlare. Alternativt kan du byta ut betonglocket mot ett glasfiberarmerat plastlock.

Kontrollera om du har gjort vad du har kunnat:

 • Ta bort krukor eller andra saker på locket. Brunnslocket ska vara lättåtkomligt, inte fastfruset och väl synligt.
 • Locket ligger över marknivån så att det kan dras av brunnen utan att behöva lyftas.
 • Locket till anläggningen är försett med ett handtag och kan hanteras av en person.

Tänk på!

Håll koll på din anläggning så förlänger du livslängden. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att anläggningen fungerar. Vid mycket slam kan slamavskiljaren behöva tömmas med tätare intervall. Om slam följer med ut i infiltrationen eller markbädden finns en risk att den sätts igen och måste göras om. Mycket slam gör även att slamavskiljaren inte kan deltömmas utan istället måste heltömmas.