Regler för tömning av enskilt avlopp

Som fastighetsägare ansvarar du för att rådande regler uppfylls så att vi kan komma och tömma din enskilda avloppsanläggning och så att chauffören som tömmer får en bra arbetsmiljö.

Reglerna för tömning av enskilda avlopp hittar du i sin helhet i Aneby kommuns avfallsföreskrifter.

Nedan finns en sammanfattning av reglerna som gäller för enskilda avlopp:

Vägen till brunnen

Du som fastighetsägaren är skyldig att se till att transportvägen hålls i farbart skick inför tömningen. Transportvägen ska vara minst 3,5 meter bred med minst 4,5 fri höjd, samt hålla för en fullastad slambil på 26 ton. Transportvägen ska vara hållas fri från hinder, som grenar och buskar.

Vid tömning på vintertid ska transportvägen vara plogad och sandad.

Vändmöjlighet ska finnas. Slambilen ska inte behöva backa i besvärliga lägen eller långa sträckor.

Avfallsorganisationen har tolkningsföreträde för när en enskild transportväg är farbar och om tillräcklig vändmöjlighet finns.

Uppställningsplats och slangdragning

Säkerställ att det finns en plats där slambilen kan stå tryggt och inte skapar fara i trafiken. Uppställningsplatsen får inte vara skymd av till exempel en kurva eller ett backkrön.

Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning ska vara så kort som möjligt och bör inte överstiga 10 meter. Nivåskillnaden mellan anläggningens botten får inte överstiga sex meter. Om avståndet mellan slambrunn och fordon överstiger 10 meter debiteras tilläggsavgift för extra slanglängd enligt taxa.

Vid slangdragning ska dragvägen hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Brunnen och tömning av brunnen

Avloppsanläggningen ska vara tydligt markerad med en gränskäpp så att den syns på håll. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger vilken fastighet som anläggningen tillhör. Markera gärna gångvägen till anläggningen med en snitsel om den ligger dold.

Tydliga tömningsinstruktioner ska tillhandahållas till avfallsorganisationen i god tid före tömning och ska även finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.

Brunnslocket får väga max 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan får det väga max 35 kg, locket måste då vara försett med ett handtag. Om ditt lock väger mer behöver du byta ut det till ett lättare lock. Lätta lock tillverkade av till exempel plast, glasfiber eller plåt, finns att köpa hos de flesta bygghandlare, VVS-företag och entreprenörer för installation av enskilda brunnar.

Brunnslocket ska vara barnförsäkrat med någon form av lås. Vid tömning ska locket vara upplåst. Brunnslocket får inte vara övertäckt av något och får inte vara fastfruset när tömning ska ske.

Växtlighet runt anläggningen ska tas bort inför tömning.

Tömningshålet ska vara minst 40 cm i diameter (gäller ej tankar).

Återfyllnad av vatten i brunnen efter tömning ligger på ditt ansvar som fastighetsägare.

Om reglerna inte följs

Om avfallsföreskrifterna inte följs som har avfallsorganisationen rätt att ta ut en avgift enligt rådande avfallstaxa. Avfallsorganisationen har även rätt att inte utföra ordinarie tömning. Efter att felet rättats till ska du som fastighetsägare beställa ny slamtömning. En så kallad framkörningsavgift tillkommer när hinder gör att slamtömning inte har kunnat genomföras. Budningsavgift tillkommer när slamtömning beställs utanför ordinarie schema.