Faktafrågor

Vi erbjuder flera sätt att ta emot samt betala din faktura och du väljer själv det sätt som passar dig bäst. Årskostnaden för din avfallshantering och/eller vatten- och avlopp skickas faktureras var tredje månad, vanligen mars, juni, september och december. Du som har fjärrvärme faktureras för detta en gång i månaden. Kunder med enbart sommarhämning faktureras en gång om året.

I dagsläget finns det inte möjlighet att se dina fakturor på Mina sidor. Kontakta vår kundservice om du är intresserad av att se hur ditt abonnemang ser ut, din vattenförbrukning eller dina senaste fakturor.

Olika sätt att ta emot och betala fakturor

Kivra

Du som är ansluten till Kivra får dina fakturor automatiskt till Kivra. Undantag är om du har E-faktura från oss, då får du dina fakturor till din bank.

Om du är ansluten till Kivra men hellre vill ha pappersfaktura från oss så måste du själv logga in på ditt Kivrakonto och välja bort digital post från Aneby Miljö & Vatten. Detta gör du genom att logga in på ditt Kivrakonto, välj Inställningar, Avsändare, Brev, sök sedan fram Aneby Miljö & Vatten och bocka ur Digital post från avsändaren.

E-faktura

E-fakturan skickas till din internetbank och du betalar din faktura från internetbanken. Vill du ha E-faktura anmäler du detta själv på din bank, genom att logga in på din internetbank och anmäl att du vill ta emot E-faktura från Aneby Miljö & Vatten. Din nästkommande faktura kommer då som E-faktura direkt till din internetbank, i stället för pappersfaktura. E-fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten E-faktura.

Kontakta din bank om du har problem eller frågor om E-faktura.

Autogiro

Med autogiro betalas varje faktura automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Det enda du behöver ha koll på är att det finns pengar på kontot. Vill du ha autogiro, kontakta kundservice, så skickar vi hem en blankett till dig som du får fylla i och skicka tillbaka till oss.

Pappersfaktura

Du kan få din faktura som pappersfaktura. Fakturan skickas då hem till dig med posten.

Ny adress?

Om du byter adress behöver du meddela kundservice.

Om du säljer din fastighet behöver du också meddela oss. Registrera ett ägarbyte här.

Fakturafrågor

Här finns svar på vanliga fakturafrågor och beskrivning av formuleringar som du finner på fakturan. Välkommen att kontakta oss om du har fler funderingar.

Jag komposterar, varför står ändå matavfall med på min faktura?

Det står Rest-/matavfall på samtliga fakturor för sophämtning, oavsett om du komposterar eller inte. En förutsättning för att ha sophämtning var fjärde vecka är dock att allt matavfall komposteras. Står det Rest-/matavfall 240 l var fjärde vecka innebär detta alltså att du bara betalar för hämtning av restavfall.

Jag har en kreditfaktura, hur får jag tillbaka pengarna?

Krediteringen regleras vanligtvis på näst­kommande faktura. Önskar du få peng­arna utbetalda kontaktar du kundservice och anger ett konto för inbetalning. Pengarna betalas tillbaka inom 2 veckor.

Vad betyder Energiavgift och Effektavgift i fjärrvärmetaxan?

Energiavgiften är den rörliga avgiften för den energi som du förbrukat i kWh.

Effektavgiften grundar sig på den beräknade effekt som behövs vid -20 °C. Denna fasta avgift täcker upp för kostnader som uppkommer för samtliga kunder oavsett hur mycket värme man köper. Du kan påverka den fasta avgiften genom att isolera, vara sparsam med värme och varmvatten.

Läs mer om fjärrvärmepriset här här.

Senaste avläsning

Din vattenförbrukning ligger till grund för storleken på din faktura. Vattenförbrukningen beräknas utifrån senaste mätaravläsningen som du skickat in till oss. Du kan när som helst skicka in din mätarställning till oss här.

Beräknad årsförbrukning

För att underlätta för dig att se hur din vattenförbrukning förändras finns en beräknad årsförbrukning. Årsförbrukningen beräknas utifrån de två senaste avläsningarna.

Som nyinflyttad sätts normalt en beräknad årsförbrukning på 150 kbm.

Förbrukning

Översta raden talar om till vilken mätarställning fakturan innan var beräknad utifrån och är också den förbrukning ni redan har betalat för.

Den undre raden är vad mätaren beräknas stå på vid fakturans förfallodatum. Beräknad står det för att mätarställningen är beräknad utifrån din årsförbrukning. Det är alltid bra att titta på mätarställningen på förfallodatumet för att se att det stämmer någorlunda. Är avvikelsen stor kan det vara bra att lämna in en ny mätarställning till oss så kan justering göras till nästa faktura.

Vad påverkar kostnaden för vatten och avlopp?

Hur mycket du betalar beror på din vattenförbrukning. Det är därför viktigt att du läser av din vattenmätare och skickar in avläsnings­kortet som du får hemskickat en gång per år.

Min faktura är ovanligt hög/låg, vad beror det på?

Oftast beror det på att du har lämnat in en avläsning av vattenmätaren och att den varit högre eller lägre jämfört med den beräknade fakturan. Du får då pålägg eller avdrag för skillnaden mellan den beräknade förbrukningen och den faktiska förbrukningen.

Vad består vatten- och avloppstaxan av?

Vatten- och avloppstaxan består av fyra delar:

  • Grundavgift
  • Bostadsenhetsavgift
  • Dagvattenavgift
  • Rörlig avgift

Grundavgift

Grundavgift är en årlig, fast avgift som är uppdelad i vatten och avlopp. Fastighetsägare betalar för det som finns indraget till fastigheten.

Bostadsenhetsavgift

Bostadsenhetsavgift är en årlig, fast avgift som baseras på antalet bostadsenheter som finns på fastigheten. En bostadsenhet är en enhet som innehåller toalett och köksutrymme/pentry/kokvrå. En villa eller ett fritidshus är oftast en bostadsenhet medan flerbostadshus består av flera bostadsenheter, en per bostad. En villa med en gäststuga med kök och indraget vatten räknas i regel som två bostadsenheter.

Bostadsenhetsavgiften är uppdelad i vatten och avlopp och fastighetsägare betalar för det som finns indraget till fastigheten.

För byggnader som inte är bostäder, till exempel lokaler för butiker, kontor, industri och restauranger, baseras avgiften i stället på byggnadens storlek där varje påbörjade 150 kvm bruttoarea motsvarar en bostadsenhet.

Vad är en bostadsenhet?

Definitionen på en bostadsenhet är att enheten är fristående, det vill säga att det går att stänga om sig, och att den innehåller toalett och köksutrymme/pentry/kokvrå. En bostadsenhet är till exempel villa, attefallshus, gäststuga eller lägenhet.

Enbostadshus

En villa innehåller normalt en bostadsenhet, vilket innebär att en bostadsenhetsavgift ska betalas.

Flerbostadshus

För flerbostadshus råder avgiftsplikt för varje bostadslägenhet som ingår i fastigheten.

Fritidshus

Ett fritidshus innehåller normalt en bostadsenhet. En bostadsenhetsavgift ska betalas för varje bostadsenhet oavsett om det är ett permanentboende eller inte.

Gästhus

En villa eller ett fritidshus med en gäststuga med kök och indraget vatten räknas som två bostadsenheter.

Fastigheter som inte är bostäder

För fastigheter som inte är bostäder, till exempel lokaler för butiker, kontor, industri och restauranger, baseras avgiften i stället på byggnadens storlek där varje påbörjade 150 kvm bruttoarea motsvarar en bostadsenhet.

Blandfastigheter

För fastigheter som innehåller både bostad och verksamhetslokal består bostadsenhetsavgiften av antalet bostadsenheter och summerad yta för verksamhetslokaler. Biytor som är knutna till bostaden är inte avgiftsgrundande för beräkning av våningsytor för verksamhetslokalerna.

Övriga fastigheter

Fastighet där det bedrivs annan verksamhet så som energiproduktion, kyrkogård och biltvätt, baseras avgiften i stället på tomtens storlek där varje påbörjade 150 kvm bruttoarea motsvarar en bostadsenhet.

Dagvattenavgift

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner från ytor som ditt tak, uppfart, parkering eller gata. Dagvattenavgift är en avgift för de fastigheter som nyttjar det kommunala dagvattennätet

Avgiften är uppdelad i Dagvatten fastighetDagvatten gata och Dagvattenavgift allmän platsmark.

Dagvatten fastighet

Dagvatten fastighet betalas av alla inom ett verksamhetsområde med dagvattenhantering. Avgiften täcker kostnaden för omhändertagande av det vatten som uppstår innanför fastighetsgränsen och förs bort antingen genom stuprör påkopplade på den allmänna anläggningen eller genom att vattnet rinner från fastigheten ut på en gata som har en allmän anläggning för omhändertagande av dagvatten.

Dagvatten gata

Dagvatten gata betalas av alla inom ett verksamhetsområde med dagvattenhantering. Avgiften täcker kostnaden för omhändertagande av det vatten som faller på de gator som fastighetsägaren behöver för att komma fram till sin tomt och som omhändertas genom en allmän anläggning i gatan, exempelvis en rännstensbrunn eller ett dike.

Dagvattenavgift allmän platsmark

Dagvattenavgift allmän platsmark är en fast avgift som Aneby kommun och Trafikverket betalar för större vägar och allmänna platser.

Rörlig avgift

En rörlig avgift tas ut för varje kubikmeter levererat vatten.

Varför betalar jag dagvattenavgift?

Under 2023 ändrades brukningstaxan för vatten- och avlopp för att skapa en mer rättvis fördelning av kostnaderna för kommunens vattentjänster. Den nya taxekonstruktionen följer nationell branschstandard.

Dagvattenavgift betalas av alla som nyttjar dagvattennätet. Tidigare var det en del av den fasta avgiften som alla betalade, men för att mer rättvist fördela de faktiska kostnaderna för dagvattennätet infördes dagvattenavgift för alla som nyttjar dagvattennätet.

Dagvattenavgiften är uppdelad i två delar, dagvatten fastighet, som betalas av alla fastighetsägare inom ett verksamhetsområde där dagvatten tas om hand från fastigheten, och dagvatten gata, som betalas av alla fastighetsägare inom ett verksamhetsområde som har nytta av att dagvatten avlägsnas från gator i närheten av fastigheten.

Dagvattenavgiften baseras på hur stor tomten är. Fördelningen sker enligt principen att ju större tomt, desto mer vatten att ta hand om. Även detta är i enlighet med aktuell lag och svensk branschstandard.