Ett förslag till VA-plan för Aneby kommun har tagits fram i samarbete mellan Amaq och Samhällsbyggnadsavdelningen, och du har nu möjlighet att lämna synpunkter.

VA-planen berör både allmän och enskild dricksvattenförsörjning och hantering av spill- och dagvatten. Handlingarna finns att läsa på kommunens hemsida:

Synpunkter kan lämnas till den 20 augusti 2022 via e-post samhallsbyggnad@aneby.se eller postadress: Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby.