Legalisering av allmän vattentäkt

Under flera år har Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) utrett alternativ till nuvarande vattentäkt i Vireda. Under åren 2018 och 2019 borrades flera nya brunnar, varav två till fyra brunnar visade sig ha kapacitet för långsiktigt vattenuttag.

Befintligt VA-verksamhetsområde omfattar ca ett 50-tal abonnenter, främst permanentboende.

År 2021 – 2022 uppfördes ett nytt vattenverk på kommunal mark (Viredaholm 1:6). I anslutning till detta byggdes en överföringsledning som kopplade in Hultrum på samma vattentäkt och som Vireda. I den planerade verksamheten kommer råvatten pumpas till detta nya vattenverk från 2 till 4 nya bergborrade brunnar, benämnda B1803 och B1901-1903.

Bortledning av grundvatten är, enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), så kallad vattenverksamhet, för vilken det krävs tillstånd. Den planerade tillståndsansökan kommer att omfatta tillstånd enligt 11 kap miljöbalken (1998:808) att för den allmänna vattenförsörjningen bibehålla och leda bort grundvatten från ovan nämnda brunnar.

Uttagsbrunnen B1901 är lokaliserad inom fastigheten Aneby Viredaholm 1:6, som ägs av Aneby kommun. Uttagsbrunnen B1803 ligger inom fastigheten Aneby Boarp 2:2 som ägs av privatperson, servitutsavtal finns. Det är ännu ej fastställt på vilken fastighet som B1902-1903 är lokaliserade, fastighetsbestämning pågår.

Samråd

Som en del i tillståndsprocessen kommer samråd att hållas med enskilda som bedöms som särskilt berörda. Syftet med samrådet är att informera om Amaqs planer för verksamheten samt ge tillfälle att lämna synpunkter.

Skriftlig inbjudan skickas bland annat till alla kända fastighetsägare inom det potentiella influensområdet för vattentäkten (det område där grundvattennivåerna kan komma att förändras i och med den nya täkten) samt inom ett större område (samrådskrets). Områdena framgår av samrådsunderlaget.

Kontakt

VA-ingenjör Jan-Erik Lönn, jan-erik.lonn@aneby.se tel. 0380-463 87

Relaterade dokument

Samrådsunderlag finns att hämta som utskrivet exemplar måndag-fredag kl 10-12 och kl 13-15 hos Amaq (Köpmansgatan 4, Aneby). Samrådsunderlag kan även erhållas per post efter kontakt med kundservice tel. 0380-463 70.

Du kan läsa mer om hela projektet om du följer länken här under
Kommunalt vatten och avlopp / Vireda – Hultrum (öppnas i nytt fönster)

Yttrande

Synpunkter och relevant information kan lämnas skriftligt till Amaq, senast den 8 maj 2023.

Märk yttranden ”Samrådsyttrande Vireda”.

Aneby Miljö & Vatten AB
Köpmansgatan 4
578 32 ANEBY
amaq@aneby.se