Aneby Miljö & Vatten AB har beslutat föreslå ändringar för renhållnings- och VA-taxan från och med den 1 januari 2019.

Renhållning
Sophämtningsavgifterna föreslås vara oförändrade. Avgiften för slamtömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk föreslår vi höja med 2 %. Detta innebär en kostnadsökning på 20 kr för en deltömning av en avloppsanläggning med storleken 0-3 kbm, från 1070 kr till 1090 kr.

VA
Brukningstaxans fasta och rörliga del för VA föreslår vi höja med 6,9 %. Höjningen motsvarar cirka 50 kr per månad för ett villahushåll.

Stora investeringar påverkar taxan

Stora investeringar på framför allt VA sidan har gjorts. Bland annat en överföringsledning mellan Aneby och Ralingsås och byggnation av ledningsnät i Ralingsås efter krav från länsstyrelsen. Ett nytt reningsverk i Askeryd och nya personallokaler vid Aneby reningsverk. Under året har även arbetet med att koppla in en ny brunn med vattenverket i Aneby pågått.

Stora investeringar kommer även att göras kommande 8-års period vilket innebär att höjningen av brukningstaxan är nödvändig. Bland annat kommer en överföringsledning att byggas från Vireda till Hultrum för att förse Hultrum med kommunalt vatten och avlopp. Fram till och med 2026 finns ett investeringsbehov på 135 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige tar beslut om förändringarna i taxan den 17 december. Efter det kommer du kunna hitta taxorna på vår webb.


Länk till artikel i Smålands-Tidningen ang. taxehöjning