Aneby Miljö & Vatten och Aneby kommun har under 2021 gemensamt tagit fram nya avfallsföreskrifter som antogs i kommunfullmäktige 13 december 2021, KF § 115. Föreskrifterna börjar gälla 2022-01-01 men de flesta förändringar sker först i mars 2023, då nuvarande avtal löper ut. 

Föreskrifter om avfallshantering för Aneby kommun file pdf icon

Samarbete med Eksjö och Nässjö

De nya avfallsföreskrifterna har tagits fram i samarbete med Eksjö Energi AB, Eksjö kommun, Nässjö Affärsverk AB och Nässjö kommun. De tre kommunala bolagen Aneby Miljö & Vatten AB, Eksjö Energi AB och Nässjö Affärsverk AB avser att samarbeta inom avfallsområdet. Samarbetet ses som en möjlighet att effektivisera och optimera avfallsverksamheten. Ett viktigt steg för att kunna samarbeta är att ta fram likvärdiga avfallsföreskrifter i de tre kommunerna.

Förändringar

De flesta förändringar kommer att ske 2023-03-01, då nuvarande avtal löper ut.

Föreskrifterna innehåller bland annat följande förändringar från mars 2023:

  • Rest- och matavfall sorteras i varsitt fack eller kärl.
  • Papperspåse ersätter den gröna plastpåsen för matavfall.
  • Möjlighet att teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall erbjuds.
  • Hämtningssäsongen för samtliga fritidshus ändras till 10 gånger per år i perioden april till september.
  • Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning ändras till från 20 till 10 meter.
  • Fettavskiljare ska tömmas minst fyra gånger per år (tidigare minst två gånger per år).

Vad är avfallsföreskrifter?

Föreskrifterna kan enkelt kallas för kommunens lag på avfallsområdet. I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om sortering av avfall, hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen och framkomligheten för sopfordonen och mycket annat.