Med fortsatt ansträngd ekonomisk situation som grund har Amaqs styrelse beslutat om nya taxor för vatten och avlopp samt avfall för 2024. För en normalvilla innebär detta en höjning med 185 kronor för vatten och avlopp samt 117 kronor för avfall per månad. De nya taxorna beslutas av kommunfullmäktige i december. 

Ny vatten- och avloppstaxa

För att säkerställa mängden och kvaliteten på dricksvattennätet i framtiden krävs stora investeringar. Samtidigt har kostnader för räntor, el och kemikalier ökat markant vilket innebär att vi behöver höja brukningsavgiften från och med 1 januari 2024. För en normalvilla med spill- och dagvattenhantering och 150 m3 vattenförbrukning per år motsvarar den föreslagna höjningen 185 kronor per månad.

Anläggningsavgiften, en engångsavgift som betalas vid anslutning till vatten- och avloppsnätet, har varit oförändrad i tio år. För att få kostnadstäckning vid utbyggnad av nya områden föreslås att anläggningsavgiften höjs med 75% från och med 1 juli 2024. Dem som ansluter en fastighet betalar den lägre avgiften fram till halvårsskiftet 2024.

Höjningen av vatten- och avloppstaxan är inte unik för Aneby kommun. Många kommuner är i samma situation och organisationen Svenskt Vatten uppger att kommunerna nu genomför den största höjningen sedan 2002. Inflation, ökade elpriser och stigande räntor uppges vara de främsta orsakerna till taxehöjningarna.

Ny avfallstaxa

Kostnaden för avfallsinsamling har ökat markant på senare tid, på grund av högre kostnader för drivmedel, förbränning och omhändertagande av slam. På återvinningscentralen har det gjorts flera investeringar för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten. Arbete med avfallsförebyggande insatser har även utökats. Det är bland annat på grund av detta som avfallstaxan behöver höjas.

För en villa innebär föreslagen höjning 117 kronor per månad, för fritidshus 827 kronor per säsong och flerbostadshus 61 kronor per lägenhet per månad. Kostnaden för tömning av en brunn upp till tre kubikmeter föreslås höjas med 405 kronor per tömning.

Hur fungerar taxorna och varför har olika kommuner olika avgifter?

Avfall- samt vatten och avloppsverksamheterna är icke vinstdrivande och bygger på självkostnadsprincipen. Det innebär att taxan som kunderna betalar ska täcka upp för utgifterna och verksamheterna ska gå med nollresultat. Varje år uppdateras taxorna för att avgifterna ska motsvara kostnaderna för att hämta och hantera avfall, producera och leverera dricksvatten och leda bort avloppsvatten.

Varje kommun har olika förutsättningar, till exempel antalet invånare, geografi och area. I mindre kommuner är taxorna ofta högre eftersom färre kunder är med och delar på kostnaderna.

Hur kan jag minska mina avgifter för vatten och avlopp?

  • Var sparsam med vatten. Den föreslagna avgiften per levererat m3 vatten är 49,6 kronor. Genom att minska din vattenförbrukning med 20 m3 kan du då spara 992 kronor per år. Läs våra tips för hur du kan spara på vatten här.
  • Lämna in din vattenmätarställning ofta. När du skickar in din vattenmätarställning beräknar vi fram en ny årsförbrukning som ligger till grund för nästkommande faktura. Att ha koll på sin vattenmätarställning är ett bra sätt följa sin förbrukning och upptäcka eventuella läckor. Ju oftare du skickar in den till oss, desto mer korrekt blir vår fakturering till dig.
  • Ta hand om vattnet – När du tar hand om vattnet och bara spolar ned kiss, bajs och toalettpapper minskar belastningen på reningsverket, vilket i sin tur gör att vi kan spara på kostnader och miljö.

Hur kan jag minska mina avgifter för sophämtning?

  • Minska avfallet. Ju bättre du sorterar, desto mindre blir våra kostnader för omhändertagande av avfall. Om alla hjälper till att sortera så kan vi tillsammans bidra till att minska kostnaderna för förbränning av restavfall och samtidigt göra en värdefull insats för miljön.
  • Undvik extrakostnader i sophämtningen genom att se till att ditt hushållsavfall är sorterat och att sopkärlet inte är överfullt.
  • Byt till ett mindre sopkärl. Det minsta sopkärlet, som de flesta har, ett tvådelat 240 liters kärl, är billigare än det större sopkärlet. Du som har ett 370-liters kärl kan i den föreslagna avfallstaxan spara 1059 kronor per år genom att byta till ett mindre.
  • Dela sopkärl med grannen. När du och grannen delar sopkärl sparar ni båda 977 kronor per år (för ett 240-liters kärl med tömning varannan vecka i den föreslagna avfallstaxan). Ansök om att få dela sopkärl här.