20 juni tar Kommunfullmäktige beslut om ny konstruktion av brukningstaxan för vatten och avlopp i Aneby kommun. I den föreslagna taxekonstruktionen tydliggörs kostnader för dagvatten och avgift för bostadsenheter ersätter den nuvarande våningsyteavgiften för bostadshus. Syftet med den nya taxekonstruktionen är att kunderna i större utsträckning ska betala för de tjänster som de har nytta av.

Den nuvarande taxekonstruktionen har behov av uppdatering eftersom lagar och praxis har förändrats. Vi har därför tagit fram ett nytt förslag som följer den nationella branschstandarden. De två största förändringarna rör dagvatten och bostadsenhetsavgift.

I den nuvarande taxan är kostnader för dagvatten en del av de fasta avgifterna som alla betalar för. I den nya, föreslagna taxekonstruktionen tydliggörs i stället kostnader för dagvatten och fördelas mellan de som nyttjar dagvattenhantering.

Avgiften för våningsyta föreslås tas bort för bostadshus och ersättas av en så kallad bostadsenhetsavgift för varje lägenhet på en fastighet. Det innebär att ju större nytta en fastighet har av vatten- och avloppsnätet, desto mer kommer den att få betala. Ett flerfamiljshus betalar alltså mer än en villa.

Den nya taxekonstruktionen innebär inte någon generell taxehöjning, utan endast omfördelning av avgifter för att skapa en mer rättvis fördelning av kostnaderna för kommunens vattentjänster.