Från och med 1 september gäller nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter och näringsidkare. 

Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till enskild konsument

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram ett förslag till revideringar av de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till enskild. Parterna har enats om de allmänna avtalsvillkor som [härmed bifogas/finns publicerad och kan laddas ner på…] .

När börjar villkoren gälla?

De reviderade allmänna avtalsvillkoren gäller från och med den 1 september 2023.

Enligt Fjärrvärmelagen (2008:263) ska kunden få underrättelse om villkorsändringar senast två månader innan de ska börja gälla. Kunden ska samtidigt upplysas om skälet till att villkoren ändras och om deras rätt till att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet.

Varför nya villkor?

Den senaste större ändringen av de allmänna avtalsvillkoren gjordes 2015. Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras nu är de förändringar i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen (EiFS 2022:3) som beslutades sommaren 2022. Dessa ändringar gjordes i sin tur för att implementera en rad bestämmelser i nya EU-direktiv (Energieffektiviseringsdirektivet respektive Förnybartdirektivet). Det är också innehållet i nämnda föreskrift som till allra största delen ligger bakom ändrade skrivningar i villkoren. Därutöver har ett fåtal ytterligare ändringar gjorts, liksom några mindre språkliga justeringar.

Vad är nytt i villkoren?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

  • Bestämmelserna under avsnitt 5 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift, exempelvis att konsumenten ska få del av betydligt mer information i eller tillsammans med fakturan (se avsnitt 5.10 och 11.1).
  • En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.
  • I avsnitt 1.1 har ett förtydligande införts gällande konsumentens ställning (”Det är endast möjligt att avtala om villkor som är till fördel för konsumenten i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor.”)
  • En mening i avsnitt 9.1 har strukits. Den gav exempel på vad som kan utgöra ”saklig grund” för uppsägning av en kund. Detta medför dock inte någon förändring i sak.

Allmänna avtalsvillkor för konsument från den 1 september 2023

 

Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta, arbetat fram ett förslag till revideringar av de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare. Arbetet har utförts inom ramen för parternas samarbete i Värmemarknadskommittén. Kommittén har godkänt förslaget, vilket innebär att det nu finns nya branschöverenskomna allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare.

När börjar villkoren gälla?

Det är upp till varje leverantör att bestämma när villkoren ska börja gälla för de egna kunderna. Det finns dock en förväntan från parterna att det sker senast den 1 september 2023. Enligt Fjärrvärmelagen (2008:263) ska kunden få underrättelse om villkorsändringar senast två månader innan de ska börja gälla. Kunden ska samtidigt upplysas om skälet till att villkoren ändras och om deras rätt till att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet.

Aneby Miljö & Vatten har valt att låta de nya villkoren att gälla fr o m 2023-09-01.

Varför nya villkor?

Den senaste större ändringen av de allmänna avtalsvillkoren gjordes 2015. Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras nu är de förändringar i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen (EiFS 2022:3) som beslutades sommaren 2022. Dessa ändringar gjordes i sin tur för att implementera en rad bestämmelser i nya EU-direktiv (Energieffektiviseringsdirektivet respektive Förnybartdirektivet). Det är också innehållet i nämnda föreskrift som till allra största delen ligger bakom ändrade skrivningar i villkoren. Därutöver har ett fåtal ytterligare ändringar gjorts, liksom några mindre språkliga justeringar.

Vad är nytt i villkoren?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

  • Bestämmelserna under avsnitt 4 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift.
  • En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.
  • Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning vid nödläge/haveri och liknande har förtydligats (punkt 7.5).
  • Fjärrvärmeföretagets rätt att göra prisändringar på grund av externa faktorer (såsom skatteändringar, force majeure, myndighetsbeslut) har fått lite snävare ramar (punkt 10.2)

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare från den 1 september 2023