Aneby Miljö & Vatten AB, Eksjö Energi AB och Nässjö Affärsverk AB avser att samarbeta inom avfallsområdet. Ett samverkansavtal håller på att formuleras och avfallsföreskrifter planeras att ställas ut i början av hösten. Samarbetet ses som en möjlighet att kunna effektivisera avfallsverksamheten i de tre bolagen.

Renhållningsverksamheten med avfallshantering är en mycket viktig samhällsfunktion där kommunerna har ett omfattande lagstadgat ansvar. Under de senaste åren har flera omfattande förändringar skett inom avfallshantering och ytterligare är att vänta framöver. För att kunna möta de utmaningar som finns inom området och som dessutom bedöms öka under de kommande åren så har representanter från Aneby Miljö & Vatten AB, Eksjö Energi AB och Nässjö Affärsverk AB undersökt möjligheterna till att göra något gemensamt. Sedan en tid tillbaka arbetar bolagen nu med att ta fram en samverkanslösning för avfallshantering.

Syftet med bolagens samverkan är att kunna effektivisera och optimera avfallsverksamheten, både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Ambitionen med samverkan är även att hålla en hög servicenivå för kunderna. Idag har Nässjö Affärsverk avfallshämtning i egen regi medan Aneby Miljö & Vatten och Eksjö Energi har avfallshämtning genom en entreprenör. Planen för samverkan är att Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk ska hantera insamlingen av avfall i de tre kommunerna.

I ett samverkansavtal ska alla parter delta med ömsesidiga skyldigheter, men alla behöver inte delta i samma utsträckning. Inom samverkansorganisationen kommer ansvarsområden att fördelas mellan bolagen. Varje bolag är fortsatt tänkt att ansvara för sina egna kunder och kundservice. Återvinningscentralerna kommer inte att ingå i samverkansavtalet.

Från och med 2022 kommer landets kommuner att få ansvaret för insamling och återvinning av returpapper, ett ansvar som tidigare har legat hos producenterna. Det är något som bolagen avser lösa på ett gemensamt sätt. I framtiden förväntas även krav på bostandsnära insamling av förpackningar och returpapper. Exakt hur detta kommer att se ut är ännu till viss del oklart men bolagen strävar efter att ta en aktiv roll i insamling och hantering av dessa avfallsfraktioner.

Ett första steg för att kunna samverka är att ta fram likvärdiga föreskrifter för avfallshantering i kommunerna. Arbetet med att ta fram nya föreskrifter har pågått under våren och avsikten är att de ska ställas ut i respektive kommun i början av hösten.