Kommunfullmäktige har 2020-12-14 tagit beslut om ny taxa för avfall och för vatten och avlopp. De nya taxorna gäller från och med 2021-01-01.

Avfall

Avgifterna för sophämtning höjs med 6%. För en villa med 140-liters sopkärl innebär det en ökad kostnad från 2 135 till 2 264 kr per år vilket motsvarar knappt 11 kr per månad. Även avgifterna för slamtömning höjs med 6%.

Avgiften för hämtning av latrinkärl höjs från 420 kronor till 630 kronor. Detta beror delvis på att Amaqs kostnad för förbränning av latrinkärl har ökat. En ytterligare anledning är att latrinhämtning är ett arbetsmiljöproblem, eftersom det är tungt och utsätter dem som hämtar och tömmer för smittorisker. Transporten och förbrukning av engångskärl gör att latrinhanteringen även är dålig ur miljösynpunkt. Önskemålet från vår sida är därför att fastighetsägarna själva tar hand om sin latrin på ett miljöriktigt sätt.. Här kan du läsa om alternativ till latrinkärl.

Avfallstaxa 2021 file pdf icon

Vatten & Avlopp

Brukningstaxan för vatten och avlopp höjs med 3%. Höjningen motsvarar cirka 28 kronor per månad för ett villahushåll. Anläggningsavgiften lämnas oförändrad.

VA-taxa 2021 file pdf icon

Hej hej!