Årets första fakturor för avfall och vatten- och avlopp håller på att skickas ut. Som kund kan du förmodligen notera att din nya faktura är högre än tidigare år.

Det beror på att taxor för avfall och vatten- och avlopp höjts 2024. För en normalvilla innebär höjningen 185 kronor för vatten och avlopp samt 117 kronor för avfall per månad. De nya taxorna beslutades av kommunfullmäktige i december 2023 och januari 2024.

Ny avfallstaxa

Avfallsverksamheten har påverkats av ökade miljökrav och ökade kostnader för avfallsinsamling, så som drivmedel, förbränning och omhändertagande av slam. Avfallsverksamheten har även fått ett utökat uppdrag i och med övertagandet av återvinningsstationerna och ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen, som bland annat innebär att inom några år ska alla kommuninvånare kunna sortera förpackningar vid sin bostad. Samtidigt finns höga hållbarhetsambitioner och lagkrav för att möjliggöra ökad sortering och minskat avfall, vilket innebär förebyggande arbete och åtgärder, till exempel har möjlighet till mer sortering och återbruk införts på återvinningscentralen. Åtgärder har också tagits för att förbättra arbetsmiljön.

För att täcka avfallsverksamhetens kostnader har avfallstaxan höjts från och med 1 februari 2024. För en genomsnittlig villa innebär höjningen 117 kronor per månad, för fritidshus 827 kronor per säsong och flerbostadshus 61 kronor per lägenhet per månad. Kostnaden för tömning av en brunn upp till tre kubikmeter höjs med 405 kronor per tömning.

Se aktuell avfallstaxa här.

Ny vatten- och avloppstaxa

För att säkerställa mängden och kvaliteten på dricksvattennätet i framtiden krävs stora investeringar. Samtidigt har kostnader för räntor, el och kemikalier ökat markant vilket innebär att brukningsavgiften har höjts från och med 1 januari 2024. För en normalvilla med spill- och dagvattenhantering och 150 m3 vattenförbrukning per år motsvarar höjningen 185 kronor per månad.

Anläggningsavgiften, en engångsavgift som betalas vid anslutning till vatten- och avloppsnätet, har varit oförändrad i tio år. För att få kostnadstäckning vid utbyggnad av nya områden höjs anläggningsavgiften med 75% från och med 1 juli 2024. De som ansluter en fastighet före halvårsskiftet 2024 betalar den lägre avgiften.

Höjningen av vatten- och avloppstaxan är inte unik för Aneby kommun. Många kommuner är i samma situation och organisationen Svenskt Vatten uppger att kommunerna nu genomför den största höjningen sedan 2002. Inflation, ökade elpriser och stigande räntor uppges vara de främsta orsakerna till taxehöjningarna.

Se aktuell vatten- och avloppstaxa här.

Hur fungerar taxorna och varför har olika kommuner olika avgifter?

Avfall- samt vatten och avloppsverksamheterna är icke vinstdrivande och bygger på självkostnadsprincipen. Det innebär att taxan som kunderna betalar ska täcka upp för utgifterna och verksamheterna ska gå med nollresultat. Varje år uppdateras taxorna för att avgifterna ska motsvara kostnaderna för att hämta och hantera avfall, producera och leverera dricksvatten och leda bort avloppsvatten.

Varje kommun har olika förutsättningar, till exempel antalet invånare, geografi och area, därför har olika kommuner olika taxor. I mindre kommuner är taxorna ofta högre eftersom färre kunder är med och delar på kostnaderna.

 

Frågor och svar om taxor och fakturor

 

Hur kan jag minska mina avgifter för avfall?
  • Minska avfallet. Ju bättre du sorterar, desto mindre blir våra kostnader för omhändertagande av avfall. Om alla hjälper till att sortera kan vi tillsammans bidra till att minska kostnaderna för förbränning av restavfall och samtidigt göra en värdefull insats för miljön.
  • Undvik extrakostnader i sophämtningen genom att se till att ditt hushållsavfall är sorterat och att sopkärlet inte är överfullt.
  • Byt till ett mindre sopkärl. Det minsta sopkärlet, som de flesta har, ett tvådelat 240 liters kärl, är billigare än det större sopkärlet. Du som har ett 370-liters kärl kan spara 1 059 kronor per år genom att byta till ett mindre.
  • Dela sopkärl med grannen. När du och grannen delar sopkärl sparar ni båda 977 kronor per år (för ett 240-liters kärl med tömning varannan vecka). Ansök om att få dela sopkärl här.
Hur kan jag minska mina avgifter för vatten och avlopp?
  • Var sparsam med vatten. Avgiften per levererat mvatten är 49,6 kronor. Genom att minska din vattenförbrukning med 20 m3 kan du då spara 992 kronor per år. Läs våra tips för hur du kan spara på vatten här.
  • Lämna in din vattenmätarställning. När du skickar in din vattenmätarställning beräknar vi fram en ny årsförbrukning som ligger till grund för nästkommande faktura. Att ha koll på sin vattenmätarställning är ett bra sätt följa sin förbrukning och upptäcka eventuella läckor. Skicka in din vattenmätarställning här.
  • Ta hand om vattnet – När du tar hand om vattnet och bara spolar ned kiss, bajs och toalettpapper minskar belastningen på reningsverket, vilket i sin tur gör att vi kan spara på kostnader och miljö.
Varför gäller en avgift till och med 31 januari och en annan från och med 1 februari?

Taxorna antas av kommunfullmäktige. Ofta tas beslut om nya taxor i slutet av året. Den nya avfallstaxan, däremot, antogs vid ett extrainsatt kommunfullmäktige 23 januari 2024. Där bestämdes att den nya avfallstaxan ska börja gälla från och med 1 februari 2024 och den gamla avfallstaxan löper vidare till och med 31 januari. Det har inneburit att det blivit två rader i fakturan.

Min kostnad för vatten- och avlopp är ovanligt hög/låg, vad beror det på?

Oftast beror det på att du har lämnat in en avläsning av vattenmätaren och att den varit högre eller lägre jämfört med den beräknade fakturan. Du får då pålägg eller avdrag för skillnaden mellan den beräknade förbrukningen och den faktiska förbrukningen.

 

Jag komposterar, varför står ändå matavfall med på min faktura?

Det står Rest-/matavfall på samtliga fakturor för sophämtning, oavsett om du komposterar eller inte. En förutsättning för att ha sophämtning var fjärde vecka är dock att allt matavfall komposteras. Står det Rest-/matavfall 240 L var fjärde vecka innebär detta alltså att du bara betalar för hämtning av restavfall.