Tillståndprövning, bortledning av grundvatten / Lövviken Fågelkärr

Korta fakta om projektet

Legalisering av allmän vattentäkt

Aneby Miljö & Vatten AB (AMAQ) har sedan 2011 övertagit VA-verksamhetsområdet i Lövviken och Fågelkärr. VA-verksamhetsområdet omfattar idag ca 20 abonnenter, främst permanentboende.

Dricksvattenförsörjningen baseras idag på en bergborrad brunn. För att kunna trygga säkerheten i och möjliggöra en ökning av dricksvattenproduktionen vill AMAQ komplettera vattenförsörjningen med uttag av grundvatten ur en till två nya bergborrade brunnar.

Bortledning av grundvatten är, enligt bestämmelser i miljöbalken, så kallad vattenverksamhet, för vilken det krävs tillstånd. AMAQ har därför för avsikt att lämna in en ansökan om till mark- och miljödomstolen för att legalisera och säkerställa uttaget av grundvatten.

Brunnslägen är lokaliserade till två privatägda fastigheter, Lövviken 1:3 och Lövviken 1:19.

Läs mer i relaterade dokument. I underlag för samråd finns smärre felaktigheter rörande fastighetsbeteckningar och planerade uttag som tillstånd avses sökas för. Korrigeringar av dessa uppgifter framgår av minnesanteckningar från samråd med Länsstyrelsen 2018-12-07.

Undersökningssamråd angående bortledning av grundvatten

Samråd om kommande tillståndsansökan för vattenverksamhet.

Anläggande av bergborrade brunnar samt uttag av grundvatten på fastigheterna Lövviken 1:3, Lövviken 1:19 samt Lövviken 1:39 för dricksvattenförsörjningen i Lövviken Fågelkärr.

Samråd för enskilt berörda och intresserad allmänhet hölls 6 februari 2019 på Grosseriet, Fågelkärr.