Välj en sida

Ny brukningstaxa för vatten- och avlopp

Från och med 1 januari 2023 gäller ny taxekonstruktion för vatten- och avlopp (VA-taxa) i Aneby kommun enligt beslut i kommunfullmäktige 20 juni 2022. Den nya taxekonstruktionen följer nationell branschstandard och avser att skapa en mer rättvis fördelning av kostnaderna för kommunens vattentjänster.

Två viktiga förändringar i den nya taxan:

  • Kostnader för dagvatten tydliggörs. Avgiften läggs på fastigheter som är anslutna till det kommunala dagvattennätet och baseras på storleken på tomten. I den nuvarande taxan är dagvatten en del av den fasta avgiften som alla abonnenter betalar.
  • Avgift för bostadsenheter ersätter avgiften för våningsyta för villor och flerfamiljshus. Det innebär att avgiften baseras på antalet lägenheter som nyttjar vatten- och avloppsnätet. En villa räknas normalt som en lägenhet. För byggnader som inte är bostäder (till exempel verksamheter) baseras avgiften fortsatt på våningsytan. För en fastighet som inte har någon tydlig byggnad (till exempel biltvätt eller kyrkogård) baseras avgiften på tomtytan.

Hur påverkas min taxa?

Den nya taxekonstruktionen innebär inte någon generell taxehöjning, utan en omfördelning av avgifter för att skapa en mer rättvis fördelning av kostnaderna för kommunens vattentjänster.

De fastigheter som kan få en minskad taxa är de som inte är anslutna till det kommunala dagvattennätet, samt villor med stora byggnader (som i den nuvarande taxan betalat för våningsyta över 300 kvmm). Avvikelser kan förekomma.

De fastigheter som kan få en ökad taxa är de som är anslutna till det kommunala dagvattennätet, samt villor med små byggnader (som i den nuvarande taxan betalar för våningsyta under 100 kvm). Avvikelser kan förekomma.

 

Vatten- och avloppstaxans delar

Den nya vatten- och avloppstaxan består av fyra delar:

  • Grundavgift
  • Bostadsenhetsavgift
  • Dagvattenavgift
  • Rörlig avgift

Grundavgift

Grundavgift är en årlig, fast avgift som är uppdelad i vatten och avlopp. Fastighetsägare betalar för det som finns indraget till fastigheten.

Bostadsenhetsavgift

Bostadsenhetsavgift är en årlig, fast avgift som baseras på antalet bostadsenheter som finns på fastigheten. En bostadsenhet är en enhet som innehåller toalett och köksutrymme/pentry/kokvrå. En villa eller ett fritidshus är oftast en bostadsenhet medan flerbostadshus består av flera bostadsenheter, en per bostad. En villa med en gäststuga med kök och indraget vatten räknas i regel som två bostadsenheter.

Bostadsenhetsavgiften är uppdelad i vatten och avlopp och fastighetsägare betalar för det som finns indraget till fastigheten.

För byggnader som inte är bostäder, till exempel lokaler för butiker, kontor, industri och restauranger, baseras avgiften i stället på byggnadens storlek där varje påbörjade 150 kvm bruttoarea motsvarar en bostadsenhet.

Vad är en bostadsenhet?

Definitionen på en bostadsenhet är att enheten är fristående, det vill säga att det går att stänga om sig, och att den innehåller toalett och köksutrymme/pentry/kokvrå. En bostadsenhet är till exempel villa, attefallshus, gäststuga eller lägenhet.

Enbostadshus

En villa innehåller normalt en bostadsenhet, vilket innebär att en bostadsenhetsavgift ska betalas.

Flerbostadshus

För flerbostadshus råder avgiftsplikt för varje bostadslägenhet som ingår i fastigheten.

Fritidshus

Ett fritidshus innehåller normalt en bostadsenhet. En bostadsenhetsavgift ska betalas för varje bostadsenhet oavsett om det är ett permanentboende eller inte.

Gästhus

En villa eller ett fritidshus med en gäststuga med kök och indraget vatten räknas som två bostadsenheter.

Fastigheter som inte är bostäder

För fastigheter som inte är bostäder, till exempel lokaler för butiker, kontor, industri och restauranger, baseras avgiften i stället på byggnadens storlek där varje påbörjade 150 kvm bruttoarea motsvarar en bostadsenhet.

Blandfastigheter

För fastigheter som innehåller både bostad och verksamhetslokal består bostadsenhetsavgiften av antalet bostadsenheter och summerad yta för verksamhetslokaler. Biytor som är knutna till bostaden är inte avgiftsgrundande för beräkning av våningsytor för verksamhetslokalerna.

Övriga fastigheter

Fastighet där det bedrivs annan verksamhet så som energiproduktion, kyrkogård och biltvätt, baseras avgiften i stället på tomtens storlek där varje påbörjade 150 kvm bruttoarea motsvarar en bostadsenhet.

Dagvattenavgift

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner från ytor som ditt tak, uppfart, parkering eller gata. Dagvattenavgift är en avgift för de fastigheter som nyttjar det kommunala dagvattennätet

Avgiften är uppdelad i Dagvatten fastighet, Dagvatten gata och Dagvattenavgift allmän platsmark.

Dagvatten fastighet

Dagvatten fastighet betalas av alla inom ett verksamhetsområde där dagvatten tas om hand från fastigheten. Avgiften täcker kostnaden för omhändertagande av det vatten som uppstår innanför fastighetsgränsen och förs bort antingen genom stuprör påkopplade på den allmänna anläggningen eller genom att vattnet rinner från fastigheten ut på en gata som har en allmän anläggning för omhändertagande av dagvatten.

Dagvatten gata

Dagvatten gata betalas av alla inom ett verksamhetsområde med dagvattenhantering. Avgiften täcker kostnaden för omhändertagande av det vatten som faller på de gator som fastighetsägaren behöver för att komma fram till sin tomt och som omhändertas genom en allmän anläggning i gatan, exempelvis en rännstensbrunn eller ett dike.

Dagvattenavgift allmän platsmark

Dagvattenavgift allmän platsmark är en fast avgift som Aneby kommun och Trafikverket betalar för större vägar och allmänna platser.

Rörlig avgift

En rörlig avgift tas ut för varje kubikmeter levererat vatten.

 

Frågor och svar

Varför ändras taxan?

Vi ändrar brukningstaxan för att skapa en mer rättvis fördelning av kostnaderna för kommunens vattentjänster. Den nya taxekonstruktionen följer nationell branschstandard.

Hur påverkas jag som kund av den nya taxan?

Brukningstaxan (den fast avgiften) får en ny konstruktion som innebär att avgifterna omfördelas. Det innebär att vissa kunder kan få en ökad avgift och vissa kan få en minskad avgift.

Hur påverkas min taxa?

De fastigheter som kan få en minskad taxa är de som inte är anslutna till det kommunala dagvattennätet, samt villor med stora byggnader (som i den nuvarande taxan betalat för våningsyta över 300 kvm). Avvikelser kan förekomma.

De fastigheter som kan få en ökad taxa är de som är anslutna till det kommunala dagvattennätet, samt villor med små byggnader (som i den nuvarande taxan betalar för våningsyta under 100 kvm). Avvikelser kan förekomma.

När justeras taxan?

Den nya brukningstaxan gäller från och med 1 januari 2023.

Kommer taxan att höjas?

Den nya taxekonstruktionen som införs 1 januari 2023 innebär inte någon generell taxehöjning i sig, utan endast en omfördelning av avgifterna. Men taxenivån kommer, precis som varje år, att ses över och anpassas för att täcka våra kostnader. Ibland innebär det att taxan minskar, ibland att den höjs eller behålls på samma nivå. Beslut om taxenivån som gäller från och med 1 januari 2023 beräknas tas av kommunfullmäktige i mitten av december.

Varför införs dagvattenavgift?

För att mer rättvist fördela kostnaderna för dagvatten. I den nya brukningstaxan kommer dagvattenavgift att betalas av alla som nyttjar dagvattennätet, tidigare har kostnaderna för dagvatten varit en del av den fasta avgiften som alla betalat.

Vad är det för skillnad på dagvatten fastighet och dagvatten gata?

Dagvatten fastighet betalas av alla fastighetsägare inom ett verksamhetsområde där dagvatten tas om hand från fastigheten.

Dagvatten gata betalas av alla fastighetsägare inom ett verksamhetsområde som har nytta av att dagvatten avlägsnas från gator i närheten av fastigheten.

Varför ska jag betala för att dagvatten ska avledas från gatan (dagvatten gata)?

Kostnaden för att dagvatten transporteras bort från gator och allmänna platser ska betalas av de som nyttjar gatorna och har nytta av att dagvattnet omhändertas. Detta är helt i enlighet med aktuell branschstandard och lagstiftning. I områden där Amaq inte tar hand om dagvattnet finns inte den här avgiften.

Varför ska jag betala mer för att min tomt är större?

De som har en fastighet som är ansluten till det kommunala dagvattennätet kommer att betala för dagvatten fastighet och dagvatten gata, båda delar baseras på hur stor tomten är. Fördelningen sker enligt principen att ju större tomt, desto mer vatten att ta hand om.

Vill du ha mer information?

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss via amaq@aneby.se