Avgifter vatten & avlopp

En liter vatten i Aneby kommun kostar i genomsnitt fem öre. För det priset får vi inte bara dricksvatten levererat i tappkranen, utan blir också av med avloppsvattnet och får det renat på ett miljöriktigt sätt.

VA-taxa 2020 file pdf icon

Brukningsavgifter, rörlig avgift

Avgiften ska täcka kostnaderna för driften av den allmänna VA-anläggningen samt kapitalkostnader för investeringar.

Brukningsavgiften innehåller en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften baseras idag på fastighetens våningsyta. Den rörliga avgiften beror på förbrukad vattenmängd.

Våningsyta Fast avgift Avgift per m3
< 100m2 2 966 kr/år 36,84 kr
100 m2-300m2 4 626 kr/år 36,84 kr
därefter per påbörjat > 100 m2 1 598 kr/år 36,84 kr

Våningsyta

VA-taxan baseras på dels en fast avgift som beräknas utifrån våningsyta baserad på bruttoarea (BTA), dels en helt rörlig del som baseras på förbrukad mängd vatten i m3.

När våningsytan beräknas görs detta genom att man adderar alla våningsplans area som begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. Alltså mäts byggnadens utsida samt hur många våningsplan det finns. Även oinredd källare och mellanplan räknas. BTA kan således inte jämföras med t.ex. bostadsyta, biyta eller byggnadsarea. Definitionen för beräkning av BTA är fastslagen i Svensk Standard (SS 021054:2009).

Uppgifterna om byggnadens storlek som ligger till grund för beräkningen av BTA och antal våningsytor är hämtade från Aneby kommuns arkiv för bygglovshandlingar.

Exempel på avgifter år 2020

Exempel på årsavgift för en villa med vatten och avlopp och en vattenförbrukning på 150 m3/år.

Fast avgift med 100-300 kvm våningsyta 4 626 kr
150 m3 x 36,84 kr/m3 5 526 kr
Summa 10 152 kr