Under våren har arbetet med att förbinda en ny råvattenbrunn med vattenverket i Aneby pågått. Arbetet är nu avslutat och den nya brunnen är sammankopplad med vattenverket.

– Vi förväntar oss att kunna börja pumpa vatten från den nya brunnen ut på ledningsnätet redan till midsommar säger Jan Erik Lönn, VA-ingenjör på Amaq och den som håller i projektet.

Grundvatten från Jularp
Vattnet som går ut på ledningsnätet i Aneby samhälle är det grundvatten som pumpas upp från brunnarna i Jularp. För att säkra vattentillgången så finns nu ytterligare en brunn. Vattnet som pumpats upp ur den nya brunnen visar även en vattenkvalitet som är mjukare, med lägre kalkhalt än det som pumpas upp ur de råvattenbrunnar som används i dagsläget. De befintliga brunnarna kommer i framtiden även fungera som reservvattentäkter.

Vattenrening och regelbunden kontroll
Det vatten som kommer ut på vattenledningsnätet i Aneby filtreras genom marken, passerar filter och dubbla UV-ljus. UV-ljuset säkerställer att eventuella bakterier efter filtrering försvinner. Vattnet som kommer från vattenverket kontrolleras med jämna mellanrum på olika platser på ledningsnätet.