Välj en sida

Avfallstaxa

För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av avfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration har Aneby kommunfullmäktige beslutat om avgifter enligt följande taxa:

Avfallstaxa 2023

Sophämtning

Sophämtningsavgiften består av fast del och en rörlig del. Tack vare den fasta avgiften behöver du inte betala något när du lämnar avfall vid återvinningscentralen. Du vet också att vi tar hand om allt på bästa möjliga sätt sätt. Den rörliga avgiften bestäms efter vilken storlek du väljer på kärlet, vilket hämtningsintervall du har samt om du väljer att ha kärlet placerat längre in än två meter från tomtgränsen under hämtningsdagen.

Abonnemang villor

För villor är det normala hämtningsintervallet en gång varannan vecka. Kärlstorlekarna som kan väljas är 140, 190 och 370 liter. Hämtning var fjärde vecka kan beviljas under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten.

Nedan hittar du den totala årsavgiften för de vanligaste abonnemangen för dig som villaägare.

Kärlstorlek Varannan vecka Var fjärde vecka Extra hämtning
140 liter 2 663 kr/år 2 079 kr/år* 350 kr/gång
190 liter 2 904 kr/år 350 kr/gång
370 liter 4 099 kr/år 350 kr/gång
2 * 140 liter 4 006  kr/år 350 kr/gång
Kärl Varannan vecka Var fjärde vecka Extra hämtning
140 liter 2 663 kr/år 2 079 kr/år* 350 kr/gång
190 liter 2 904 kr/år 350 kr/gång
370 liter 4 099 kr/år 350 kr/gång
2 * 140 liter 4 006 kr/år 350 kr/gång

 

* Hämtning var fjärde vecka kan beviljas under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten.

Abonnemang flerfamiljshus och verksamheter

Flerfamiljshus och verksamheter kan välja mellan kärlstorlekarna 190, 370 och 660 liter samt mellan hämtning varje eller varannan vecka. Vi kan även erbjuda hämtning i container eller underjordsbehållare.