Avgifter sophämtning

Avfallstaxa

För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av avfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration har Aneby kommunfullmäktige beslutat om avgifter enligt följande taxa

Avfallstaxa 2019

Sophämtning

Sophämtningsavgiften består av fast del och en rörlig del. Tack vare den fasta avgiften behöver du inte betala något när du lämnar avfall vid återvinningscentralen. Du vet också att vi tar hand om allt på bästa möjliga sätt för miljön. Den rörliga avgiften bestäms efter vilken storlek du väljer på kärlet, vilket hämtningsintervall du har samt om du väljer att ha kärlet placerat längre in än två meter från tomtgränsen under hämtningsdagen.

Abonnemang villor

För villor är det normala hämtningsintervallet en gång varannan vecka. Kärlstorlekarna som kan väljas är 140, 190 och 370 liter. Hämtning var fjärde vecka kan beviljas under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten.

Nedan hittar du den totala årsavgiften för de vanligaste abonnemangen för dig som villaägare

Kärlstorlek varannan vecka Var fjärde vecka Extra hämtning
140 liter 2 035 kr/år 1 552 kr/år* 240 kr/gång
190 liter 2 379 kr/år 265 kr/gång
370 liter 3 366 kr/år  345 kr/gång
2 * 140 liter  3000 kr/år

* Hämtning var fjärde vecka kan beviljas under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten.

Abonnemang fritidshus

Du som har fritidshus kan välja mellan kärlstorlekarna 140, 190 och 370 liter samt mellan sommar- eller säsongsabonnemang. Sommarabonnemanget har sophämtning varannan vecka från mitten av juni till mitten av september. Säsongsabonnemanget har sophämtning varannan vecka från mitten av april till slutet av oktober. Det finns även möjlighet att beställa ett tilläggspaket om ytterligare fyra tömningar: efter trettonhelgen, sportlovet, påsklovet och höstlovet.

Kärlstorlek Sommar – 2 hämtningar * Sommar – 6 hämtningar Säsong – 13 hämtningar Tilläggspaketet – 4 hämtningar Extra hämtning
140 liter 717 kr/år 866 kr/år 1232 kr/år 265 kr/år 120 kr/gång
190 liter 946 kr/år 1404 kr/år 345 kr/år 130 kr/gång
370 liter 1173 kr/år 1898 kr/år 583 kr/år 175 kr/gång

* För hämtning två gånger per sommar krävs att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten och att en anmälan om kompostering av matavfall har skickats till kommunens miljöenhet och blivit godkänd.

Abonnemang flerfamiljshus och verksamheter

Flerfamiljshus och verksamheter kan välja mellan kärlstorlekarna 190, 370 och 660 liter samt mellan hämtning varje eller varannan vecka. Vi kan även erbjuda hämtning i container eller underjordsbehållare.