Välj en sida

Avfallstaxa

För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av avfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration har Aneby kommunfullmäktige beslutat om avgifter enligt följande taxa:

Avfallstaxa 2022

Sophämtning

Sophämtningsavgiften består av fast del och en rörlig del. Tack vare den fasta avgiften behöver du inte betala något när du lämnar avfall vid återvinningscentralen. Du vet också att vi tar hand om allt på bästa möjliga sätt sätt. Den rörliga avgiften bestäms efter vilken storlek du väljer på kärlet, vilket hämtningsintervall du har samt om du väljer att ha kärlet placerat längre in än två meter från tomtgränsen under hämtningsdagen.

Abonnemang villor

För villor är det normala hämtningsintervallet en gång varannan vecka. Kärlstorlekarna som kan väljas är 140, 190 och 370 liter. Hämtning var fjärde vecka kan beviljas under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten.

Nedan hittar du den totala årsavgiften för de vanligaste abonnemangen för dig som villaägare.

Kärlstorlek varannan vecka Var fjärde vecka Extra hämtning
140 liter 2 468 kr/år 1 885 kr/år* 289 kr/gång
190 liter 2 884 kr/år 324 kr/gång
370 liter 4 080 kr/år 416 kr/gång
2 * 140 liter  3 635  kr/år 370 kr/gång
Kärl varannan vecka Var fjärde vecka Extra hämtning
140 liter 2 468 kr/år 1 885 kr/år* 289 kr/gång
190 liter 2 884 kr/år 324 kr/gång
370 liter 4 080 kr/år 416 kr/gång
2 * 140 liter  3 635 kr/år 370 kr/gång

 

* Hämtning var fjärde vecka kan beviljas under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten.

Abonnemang fritidshus

Du som har fritidshus kan välja mellan kärlstorlekarna 140, 190 och 370 liter samt mellan sommar- eller säsongsabonnemang. Sommarabonnemanget har sophämtning varannan vecka från mitten av juni till slutet av augusti. Säsongsabonnemanget har sophämtning varannan vecka från mitten av april till mitten av oktober. Det finns även möjlighet att beställa ett tilläggspaket om ytterligare fyra tömningar: efter trettonhelgen, sportlovet, påsklovet och höstlovet.

Kärlstorlek Sommar – 2 hämtningar * Sommar – 6 hämtningar Säsong – 13 hämtningar Tilläggspaketet – 4 hämtningar Extra hämtning
140 liter 871 kr/år 1 050 kr/år 1 493 kr/år 303 kr/år 145 kr/gång
190 liter 1 146 kr/år 1 703 kr/år 396 kr/år 156 kr/gång
370 liter 1 421 kr/år 2 299 kr/år 667 kr/år 214 kr/gång
Kärl Sommar – 2 hämtningar * Sommar – 6 hämtningar Säsong – 13 hämtningar
140 liter 871 kr/år 1 050 kr/år 1 493 kr/år
190 liter 1 146 kr/år 1 703 kr/år
370 liter 1 421 kr/år 2 299 kr/år
Kärl Tilläggspaketet – 4 hämtningar Extra hämtning
140 liter 303 kr/år 145 kr/gång
190 liter 396 kr/år 156 kr/gång
370 liter 667 kr/år 214 kr/gång

 

* För hämtning två gånger per sommar krävs att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten och att en anmälan om kompostering av matavfall har skickats till kommunens miljöenhet och blivit godkänd.

Abonnemang flerfamiljshus och verksamheter

Flerfamiljshus och verksamheter kan välja mellan kärlstorlekarna 190, 370 och 660 liter samt mellan hämtning varje eller varannan vecka. Vi kan även erbjuda hämtning i container eller underjordsbehållare.