Projekt

Kommunalt vatten och avlopp / Vireda - Hultrum

Kontakt AMAQ

Björn Stendal VD 
bjorn.stendal@aneby.se
tel. 0380-463 71

Jari Carlsson VA-chef
jari.carlsson@aneby.se
tel. 0380-463 84

Jan-Erik Lönn VA-ingengör
börjar sin anställning i april 2017

Korta fakta om projektet

Ledningar
* Överföringsledning mellan Vireda och Hultrum kommer att läggas i den gamla banvallen.
* Nytt vattenverk kommer troligtvis att byggas i området kring Vireda. 
* Nytt reningsverk kommer att byggas.

Översiktskarta

Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Hultrum samt översikt på vart banvallen mellan Vireda och Hultrum går. Klicka på bilden för att göra den större. 

Notis via e-post
För att få en notis om när denna webbsida uppdateras maila oss din e-postadress till amaq@aneby.se

Aktuellt

2017-02-14

Utskick till fastighetsägare i verksamhetsområdet i Lilla och Stora Hultrum

Amaq skickar ut information till fastighetsägare inom verksamhetsområdet i Lilla och Stora Hultrum. Texten nedan är ett utdrag ur informationsbrevet som du kan läsa i sin helhet här.    

Hösten 2011 beslutade kommunfullmäktige i Aneby kommun att man skulle göra verksamhetsområde för vatten och avlopp i Lilla och Stora Hultrum. Bedömning var att kommunalt vatten och avlopp var långsiktigt samhällsekonomiskt mest lönsamt och miljöriktigt i området.

Fastigheterna i verksamhetsområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Därför har Amaq under hösten undersökt de tekniska förutsättningarna för att koppla ihop det befintliga VA-systemet i Vireda med det som ska byggas i Hultrum. Det kommer att byggas en överföringsledning mellan Lilla och Stora Hultrum och Vireda, liknande den som just nu byggs mellan Aneby och Ralingsås. Beslutet om att bygga en överföringsledning mellan Vireda och Hultrum togs av Amaqs styrelse våren 2015.

Letar vatten i Vireda
Just nu letar vi efter en lämplig vattentäkt i området kring Vireda. Råvattenbrunnen vid det befintliga vattenverket i Vireda klarar sannolikt inte att försörja fler abonnenter med vatten än vad det gör i dag. Under hösten 2016 har vi provborrat i jordlagret på ett tiotal ställen utan tillfredsställande resultat avseende mängd och kvalitet. Nästa steg är att provborra i berget.

Överföringsledning läggs i den gamla banvallen mellan Vireda och Hultrum
Parallellt med att vi letar vatten i området kring Vireda har även provgrävningar och analyser gjorts i den gamla banvallen mellan Hultrum och Vireda. Testerna visar att det skulle vara lämpligt att lägga överföringsledningen i banvallen, vilket är glädjande då det underlättar för kommande arbete.

När kan jag ansluta min fastighet till kommunalt vatten och avlopp?
Eftersom vi i nuläget inte vet vilka förutsättningar vi har att arbeta med avseende vattentäkt/vatteverk kan vi inte ge en tid för när du kommer kunna koppla på din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Efter en period där Amaq tvingats göra omprioriteringar, bland annat för att projektera och starta upp arbetet med överföringsledningen mellan Aneby och Ralingsås, är ambitionen nu att komma igång och projektera för arbetet med kommunalt vatten och avlopp i Hultrum. Till våren anställs även en VA-ingenjör som kommer vara drivande i projektet framöver.