Nya vattenskyddsområden

Norra och Södra Jularp

Vattentäkterna i Bredestadsdalen öster om Aneby samhälle förser Anebyborna med ca 800 kubikmeter dricksvatten varje dygn. För att säkerställa att man även fortsättningsvis kommer att kunna leverera vatten av bra kvalitet så ansöker Aneby Miljö & Vatten AB om att skydda de grundvattentäkter som finns i Norra och Södra Jularp.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda vattentäkten mot föroreningar som kan försämra vattenkvalitén. Ett skyddsområde ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna om vårt vatten.

Länsstyrelsen skickar ut handlingar på remiss

I början av februari skickar länsstyrelsen ut förslaget till vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter till berörda sakägare och fastighetsägare. Eventuella yttrande måste ha kommit in till länsstyrelsen senast den 2 maj 2017.

Eventuella yttranden skickas till:
jonkoping@lansstyrelsen.se alternativt
Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping.

Kontakt

Vid eventuella frågor gällade underlaget kontakta
VA-chef Jari Carlsson tel. 0380-463 84.

Underlag

Förslag till beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp


Tekniskt underlag för vattenskyddsområde 
Bilagor till tekniskt underlag

Sammanställning av inkomna synpunkter vid myndighetssamråd

Tidigare artikel från Smålands-Tidningen 23 juli 2016

Tidigare artikel i kommuntidningen Åttingen december 2016

Informationsträff för de med verksamhet i den primära skyddszonen hölls den 18 januari 2017.