Avfallstaxa

För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av avfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration har Aneby kommunfullmäktige beslutat om avgifter enligt följande taxa

Avfallstaxa 2016

Avfallstaxa 2017

Sophämtning

Sophämtningsavgiften består av fast del och en rörlig del. Tack vare den fasta avgiften behöver du inte betala något när du lämnar avfall vid återvinningscentralen. Du vet också att vi tar hand om allt på bästa möjliga sätt för miljön. Den rörliga avgiften bestäms efter vilken storlek du väljer på kärlet, vilket hämtningsintervall du har samt om du väljer att ha kärlet placerat längre in än två meter från tomtgränsen under hämtningsdagen.

Abonnemang villor

För villor är det normala hämtningsintervallet en gång varannan vecka. Kärlstorlekarna som kan väljas är 140, 190 och 370 liter. Hämtning var fjärde vecka kan beviljas under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten.

Nedan hittar du den totala årsavgiften för de vanligaste abonnemangen för dig som villaägare

Kärlstorlek varannan vecka Var fjärde vecka Extra hämtning
140 liter 1 920 kr/år 1 465 kr/år* 115 kr/gång
190 liter 2 245 kr/år - 125 kr/gång
2 * 140 liter 2 830 kr/år -
370 liter 3 175 kr/år - 165 kr/gång

* Hämtning var fjärde vecka kan beviljas under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten.

Abonnemang fritidshus

Du som har fritidshus kan välja mellan kärlstorlekarna 140, 190 och 370 liter samt mellan sommar- eller säsongsabonnemang. Sommarabonnemanget har sophämtning varannan vecka från mitten av juni till mitten av september. Säsongsabonnemanget har sophämtning varannan vecka från mitten av april till slutet av oktober. Det finns även möjlighet att beställa ett tilläggspaket om ytterligare fyra tömningar: efter trettonhelgen, sportlovet, påsklovet och höstlovet.

Kärlstorlek Sommar - 2 hämtningar * Sommar - 6 hämtningar Säsong - 13 hämtningar Tilläggspaketet - 4 hämtningar Extra hämtning
140 liter 676 kr/år 816 kr/år 1162 kr/år 250 kr/år 115 kr/gång
190 liter - 891 kr/år 1325 kr/år 325 kr/år 125 kr/gång
370 liter - 1106 kr/år 1790 kr/år 550 kr/år 165 kr/gång

* För hämtning två gånger per sommar krävs att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten och att en anmälan om kompostering av matavfall har skickats till kommunens miljöenhet och blivit godkänd.

Abonnemang flerfamiljshus och verksamheter

Flerfamiljshus och verksamheter kan välja mellan kärlstorlekarna 190, 370 och 660 liter samt mellan hämtning varje eller varannan vecka. Vi kan även erbjuda hämtning i container eller underjordsbehållare.