Avgifter vatten & avlopp

En liter vatten i Aneby kommun kostar i genomsnitt fem öre. För det priset får vi inte bara dricksvatten levererat i tappkranen, utan blir också av med avloppsvattnet och får det renat på ett miljöriktigt sätt.

VA-taxa 2018

VA-taxa 2017

Brukningsavgifter, rörlig avgift

Avgiften ska täcka kostnaderna för driften av den allmänna VA-anläggningen samt kapitalkostnader för investeringar.

Brukningsavgiften innehåller en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften baseras idag på fastighetens våningsyta. Den rörliga avgiften beror på förbrukad vattenmängd.

Våningsyta Fast avgift - 2018 Avgift per m3 - 2018
< 100m2 2 672,61 kr/år 33,20 kr
100 m2-300m2 4 169,18 kr/år 33,20 kr
därefter per påbörjat > 100 m2 1 440,39 kr/år 33,20 kr

Läs mer om våningsyta här

Exempel på avgifter år 2018

Exempel på årsavgift för en villa med vatten och avlopp och en vattenförbrukning på 150 m3/år.

Fast avgift med 100-300 kvm våningsyta 4 169,18 kr
150 m3 x 33,20 kr/m3 4 980 kr
Summa 9 149,18 kr