Avgifter vatten & avlopp

En liter vatten i Aneby kommun kostar i genomsnitt fem öre. För det priset får vi inte bara dricksvatten levererat i tappkranen, utan blir också av med avloppsvattnet och får det renat på ett miljöriktigt sätt.

VA-taxa 2017

Brukningsavgifter, rörlig avgift

Avgiften ska täcka kostnaderna för driften av den allmänna VA-anläggningen samt kapitalkostnader för investeringar.

Brukningsavgiften innehåller en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften baseras idag på fastighetens våningsyta. Den rörliga avgiften beror på förbrukad vattenmängd.

Våningsyta Fast avgift Avgift per m3
< 100m2 2 595 kr/år 32,23 kr
100 m2-300m2 4 048 kr/år 32,23 kr
därefter per påbörjat > 100 m2 1 398 kr/år 32,23 kr

Exempel på avgifter år 2017

Exempel på årsavgift för en villa med vatten och avlopp och en vattenförbrukning på 150 m3/år.

Fast avgift med 100-300 kvm våningsyta 4 048 kr
150 m3 x 32,23 kr/m3 4 834,50 kr
Summa 8 882,50 kr