Affärsidé

Att till bolagets kunder; hushåll och företag, tillhandahålla vatten av god kvalitet och en bra avfalls- och avloppshantering, vilket samtidigt uppfyller gällande lagkrav och ägarens krav på kvalitet och optimal kostnadseffektivitet. Att kunna erbjuda värme i form av miljöriktig fjärrvärme till så många invånare som är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Vision

Bolaget ska med sitt agerande vara en bidragande faktor till en positiv utveckling av invånarantalet men också till företagens utveckling. Bolaget ska, med de tjänster och den service som ges, vara en positiv faktor vid nyetableringar i kommunen och bidra till ett gott liv i en hållbar kommun. 

Mål

Bolaget ska upplevas som en kompetent leverantör/aktör inom samtliga verksamhetsområden med klar ambition att värna om miljön till lägsta möjliga avgifter för kunderna. Bolaget ska av samtliga kunder och leverantörer upplevas som en affärsmässig aktör.